MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Partia Republikańska. Co proponuje swoim wyborcom? Poznaj jej program i przekonania

Piotr Kobyliński
Piotr Kobyliński
Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej
Adam Bielan, lider Partii Republikańskiej Fot: republikanie.org.pl
Powołana w czerwcu 2021 r. Partia Republikańska, w której znaleźli się m.in. byli politycy Porozumienia, ogłosiła swój program stosunkowo niedawno, bo w grudniu 2022 r. Jest on efektem wielomiesięcznych prac parlamentarzystów, ministrów i ekspertów. Poglądy większości członków i członkiń tego ugrupowania można określić jako konserwatywne. Dotyczy to przede wszystkim zagadnień związanych ze sprawami społecznymi. Posłowie i działacze Republikanów są jednak także skłonni do innowacji. W programie Partii Republikańskiej znajdują się odniesienia do polityki krajowej (w tym tej dotyczącej samorządów), jak i zagranicznej.

Spis treści

Polityka krajowa Partii Republikańskiej

Ustrój i sądownictwo

Podstawowym fundamentem działalności Partii Republikańskiej jest niepodległe państwo o silnym rządzie centralnym, oparte na skutecznej egzekucji praw chroniących suwerenność polityki polskiej, niezależnej od jakichkolwiek ośrodków zewnętrznych. Mimo tego jest to ugrupowanie skłonne do ustępstw w tej kwestii dla wspólnego dobra.

Doskonałym tego przykładem jest kwestia Krajowego Planu Odbudowy, w przypadku którego Komisja Europejska blokuje środki do wypłaty dla Polski, warunkując to przyjęciem projektu nowelizacji o Sądzie Najwyższym, co w pewnym sensie osłabia pozycję Polski, jeśli chodzi o możliwość samodzielnego stanowienia prawa. W tym zakresie, choć Partia Republikańska zdecydowała się na współpracę z obozem rządzącym, istnieją zatem różnice zdań, np. z będącą w koalicji z PIS, Solidarną Polską, której stanowisko jest bardziej rygorystyczne. Działacze Republikanów w tym zakresie namawiają do większej elastyczności.

Jeśli chodzi o inne fundamenty, na których opiera się Partia Republikańska, są to wspólnota narodowa rozumiana jako możliwość poczucia przez jednostkę zakorzenienia i udziału w dorobku kulturowym przeszłych i przyszłych pokoleń, jak i demokracja, która przejawia się w kształtowaniu własnej podmiotowości z pełnym poszanowaniem praw mniejszości. Przy czym każdy werdykt demokratycznej większości powinien zdaniem Republikanów podlegać moralnemu osądowi.

Polityka społeczna

W kwestii polityki społecznej Partia Republikańska popiera wzmacnianie różnych form i programów umacniających samodzielność oraz zamożność rodziny, w tym zwłaszcza promujących zwiększenie dzietności. Jej działacze będą zatem wspierać taką pomoc jak np. 500+ lub darmowe żłobki i przedszkola.

Sztandarowym elementem programu w zakresie polityki społecznej Partii Republikańskiej ma być ponadto zerowa stawka PIT dla dużych rodzin, czterodzietnych i więcej. Oznacza to, że duże rodziny nie zapłacą podatku dochodowego. Działacze tego ugrupowania szacują nawet, że dzięki takiemu rozwiązaniu w kieszeniach polskich, pracujących rodzin wielodzietnych zostanie nawet ok. 250 mln rocznie.

Ważnym punktem programu Partii Republikańskiej ma być także Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. To alternatywa dla klasycznego budownictwa komercyjnego. Duży odsetek młodych Polaków ma bowiem zdolność czynszową, ale nie posiada zdolności kredytowej. Wpływ na to ma m.in. wybuch wojny w Ukrainie oraz skutki zamknięcia działalności gospodarczej w związku z pandemią COVID-19.

W ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej kredyt ma być zaciągany przez spółkę odpowiedzialną za budowę mieszkań. Młodzi ludzie nie będą musieli zatem długo zbierać środków na zakup mieszkania. Dzięki temu wielu z nich szybciej zdecyduje się na założenie rodziny, a wyższa dzietność przełoży się korzystnie na polską gospodarkę.

Przedsiębiorczość, podatki i gospodarka

W kwestii przedsiębiorczości działacze Partii Republikańskiej opowiadają się za własnością prywatną, która ich zdaniem jest fundamentem zdrowego ustroju politycznego i gospodarczego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej. To dlatego popierają oni prywatyzację przedsiębiorstw państwowych.

Istotnym elementem polityki tego ugrupowania jest ponadto zapewnienie dogodnych warunków do jak najlepszego rozwoju przedsiębiorczości obywateli. Ten cel ma być realizowany przez uproszczenie systemu prawnego i podatkowego, jak i rozwój przyjaznej polityki państwa względem przedsiębiorców (mają być one zdaniem Republikanów partnerskie). Poza tym Republikanie chcą także dalszej deregulacji zawodów. Dzięki temu młodzi ludzie mieliby większe szanse na zdobycie wymarzonego stanowiska.

W tematach gospodarczych Partia Republikańska wyznaje zasady liberalizmu oparte na wierze w ideę wolnego rynku. To, zdaniem jej działaczy, podstawa funkcjonowania państwa. Jednocześnie jej działacze wyrażają wyraźny sprzeciw dołączeniu Polski do wspólnej waluty europejskiej – euro, uważając, że może ona pogorszyć konkurencyjność naszej gospodarki.

Istotnym przedmiotem działalności Partii Republikańskiej jest również ukierunkowanie na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obecnej, trudnej sytuacji spowodowanej wcześniej pandemią, a także wojną na wschodzie kontynentu i podwyżkami cen. W tym celu, zdaniem działaczy Republikanów, powinny być podjęte działania wzmacniające hodowlę bydła mięsnego, które ma być polską specjalnością, a w kwestii odbudowy pogłowia trzody chlewnej są nawet zwolennikami interwencjonizmu państwowego.

Pozycję rolników-hodowców mają wzmocnić dodatkowe środki z budżetu przetwórstwa. Pozwoli to na uzyskiwanie dobrej, lepszej ceny za żywiec (m.in. dzięki budowie nowych ubojni). Oprócz tego, zdaniem Partii Republikańskiej, należy także nieustannie wzmacniać rolę Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW) w walce z problemem ASF (Afrykańskim Pomorem Świń).

Edukacja

Jeśli chodzi o edukację, Partia Republikańska postuluje reformę szkolnictwa. Centralnym punktem jej programu jest tzw. bon edukacyjny dla każdego dziecka, dzięki któremu rodzice mogliby decydować, w jakim kierunku kształcić swoją pociechę. Dodatkowe środki będzie można przeznaczyć na takie zajęcia, które pozwolą na rozwój w konkretnym kierunku. Dzięki temu dziecko już od szkoły podstawowej może mieć jasny cel w swoim życiu.

To bardzo ważne, ponieważ dzięki takiemu podejściu wzrośnie wartość absolwentów na polskim rynku pracy. Będą oni bowiem bardziej wykształceni, także pod względem praktycznym, już na początku ich kariery zawodowej.

Zdaniem działaczy tego ugrupowania jest także potrzebne wzmocnienie kontroli rodziców nad tym, co się dzieje w szkołach. Rozpatrują oni formułę, w której kuratorium musi wydawać opinie w przypadku każdej placówki, także prywatnej.

Zdrowie

W programie Republikanów zdrowie Polaków zajmuje czołowe miejsce. Działacze Partii Republikańskiej stoją na stanowisku, że polska służba zdrowia wymaga dalszej poprawy i dofinansowania przez przesunięcie niektórych wydatków budżetowych. Szacują, że już obecna władza wydaje blisko o 50 proc. więcej środków państwowych na ten cel niż poprzednicy. Pozwoli to nie tylko na inwestycje, ale również lepsze zaopatrzenie finansowe pracowników służby zdrowia. Dzięki temu nie będą oni opuszczali Polski w celach zarobkowych.

Popierają oni innowacyjne rozwiązania, takie jak Narodową Strategię Onkologiczną, której celami są wzrost odsetka osób przeżywających 5 lat od zakończenia terapii onkologicznej, a także zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach, jak i poprawa jakości życia w trakcie leczenia oraz po jego ukończeniu. Opiera się ona na 5 punktach dotyczących inwestycji w:

W kwestii zdrowia istotne jest również to, że działacze Partii Republikańskiej bardzo ostro wypowiadają się na temat możliwości wprowadzenia aborcji na tzw. życzenie, do 12. tygodnia życia, ale jednocześnie opowiadają się za wprowadzeniem przepisów regulujących in vitro, tak by dopasować się w tej kwestii do Unii Europejskiej.

Środowisko

Republikanie to partia, która chce nie tylko zwiększenia suwerenności energetycznej Polski, ale będzie dążyła również do budowania tzw. zielonego ładu promowanego przez Unię Europejską. Ugrupowanie pod kierownictwem Adama Bielana dąży zatem do tego, żeby w naszym kraju rozwijały się inwestycje związane z źródłami energii odnawialnej, jak i elektrownie wiatrowe (to dlatego jego działacze popierają nową ustawę wiatrakową, odblokowującą budowę turbin elektrycznych przez zbyt dużą odległość od stref zamieszkania).

Partia Republikańska chce być także innowacyjna, dlatego zamierza uczestniczyć w pracach nad rozwojem technologii tworzenia energii z odzysku.

Republikanie opowiadają się ponadto za polityką prosumencką, w której to końcowi odbiorcy (a więc także zwykli obywatele) produkują energię elektryczną, np. z paneli fotowoltaicznych zamontowanych na dachach ich domu, która może być następnie w nadwyżce odsprzedawana innym osobom lub podmiotom.

Jeśli chodzi o ekologię i środowisko, istotnym punktem programu Republikanów jest troska o zachowanie krajobrazu i bioróżnorodności biologicznej. Partia Republikańska okazuje poparcie takim programom jak m.in. Unijna Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 pod nazwą „Przywracanie przyrody do naszego życia”, uważając ją za ambitny plan, mający na celu ochronę przyrody i odwrócenie procesu degradacji ekosystemów poprzez odbudowę bioróżnorodności i podjęcie konkretnych działań w Europie.

Partia Republikańska odnosi się także do odpadów. Jej działacze forsują m.in. rozwiązania dotyczące zmian w sposobie zaliczania opłat za śmieci. Ich zdaniem niezbędny jest organ regulacyjny, który będzie badał uchwały samorządów w tym zakresie i ich kalkulacje. Republikanie zauważają lukę w przepisach i brak rzetelnych kalkulacji.

Polityka Partii Republikańskiej względem samorządów

Samorządy są postrzegane przez Republikanów jako część władzy państwowej, czyli tak samo jak organy rządowe. Stąd też są one istotnym punktem programu tego ugrupowania. Partia Republikańska chce efektywnego, odpolitycznionego samorządu, który będzie skoncentrowany na współpracy z rządem. Powinny w związku z tym być wprowadzone niezbędne poprawki w jego funkcjonowaniu.

Zdaniem działaczy Republikanów zmianie powinien ulec przede wszystkim system finansów samorządu terytorialnego. Mają to być wypłaty motywacyjne, które przysporzą jak najwięcej pieniędzy na inwestycje i rozwój inwestycji samorządowych. Będzie temu służyć tzw. subwencja inwestycyjna. Jak będzie ona działać? Dla silniejszych samorządów ma być zastosowana zasada: im więcej inwestują, tym większe pieniądze otrzymają w subwencji inwestycyjnej.

Słabsze samorządy mają z kolei otrzymać taki wskaźnik wsparcia, żeby mogły także dorównać tym silniejszym i jak najwięcej inwestować. Republikanie popierają przeznaczanie na samorządy znacznych środków pochodzących z budżetu państwa.

Bardzo ważnym punktem Partii Republikańskiej jest także wydzielenie Warszawy z Mazowsza. Zdaniem działaczy tego ugrupowania dzięki temu ten region będzie mógł zyskać więcej funduszy unijnych i lepiej się rozwinie.

Polityka zagraniczna Partii Republikańskiej

W polityce zagranicznej Partia Republikańska opowiada się przede wszystkim za rozwijaniem siły obronnej Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Jeśli chodzi o poszczególne kraje, ugrupowanie będące pod przewodnictwem Adama Bielana szczególnym priorytetem obdarza współpracę z USA, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej.

Jej działacze popierają także twardo obecność Polski w Unii Europejskiej, aczkolwiek uważają, że Wspólnota Europejska znajduje się w kryzysie, który należy rozwiązać. Jego kosztem nie może być jednak ograniczanie niepodległości państwowej i suwerenności narodowej (np. przez wpływ UE na polskie sądy).

Ugrupowanie prowadzone przez Adama Bielana opowiada się, jeśli chodzi o Europę, w szczególny sposób za rozwijaniem kooperacji regionalnej, zwłaszcza w formacie „V-4”, biorąc pod uwagę Międzymorze, a także poszerzanie naszej tradycyjnej współpracy z tzw. krajami południa Europy (jak np. Włochy lub Hiszpania).

Istotne jest to, że zdaniem Partii Republikańskiej Unia Europejska ma być traktowana jako dobro wspólne, niezarezerwowane wyłącznie dla opcji lewicowo-liberalnej, w której jak u siebie będą czuć się wszystkie środowiska osób o różnych poglądach.

Działacze Republikanów uważają, że należy się odnosić do prawdy historycznej Europy. Popierają zatem m.in. działania ukierunkowane na uzyskanie od Niemiec reparacji związanych z II wojną światową. Przekonują nawet, że tę sprawę trzeba „umiędzynarodowić”, zapoznając opinię publiczną na świecie ze skutkami II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej w Polsce.

Kraje Unii Europejskiej to niejedyny cel współpracy Partii Republikańskiej. Jej działacze dążą także do podjęcia wszechstronnej współpracy bilateralnej z Wielką Brytanią po jej wyjściu ze Wspólnoty. Jeśli chodzi o Białoruś, Partia Republikańska prezentuje dość rygorystyczne podejście, popierając budowę muru oddzielającego ją od Polski i przeciwstawiając się temu, by przy granicach pojawiali się politycy i inni działacze, także z organizacji humanitarnych.

Zgodnie z opinią ich działaczy pozwoli to uchronić się przed sprytnymi działaniami Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi, który tylko czeka na pretekst do tego, by wywołać zamieszanie w polskiej polityce zagranicznej.

Partia Republikańska względem Rosji

Jeśli chodzi o Rosję, działacze Partii Republikańskiej chcą wzmocnić nasz kraj militarnie, biorąc pod uwagę zarówno wojsko, jak i systemy obronne. Szczególnie ważna ich zdaniem jest zatem wschodnia flanka NATO. Pozwoliłoby to na skuteczną ochronę granic Polski. Pod tym kątem ukierunkowany ma być także rozwój programów kształtujących poczucie współodpowiedzialności obywatelskiej za politykę obronną państwa, w tym zwłaszcza świadomości proobronnej, zwiększanie odpowiedzialnej dostępności do broni i rozwój form organizacji paramilitarnych wzmacniających Wojska Obrony Terytorialnej.

Co więcej, Partia Republikańska popiera zwiększenie dostępności do broni przy jednoczesnym utrzymywaniu instytucji wydawania zezwoleń. Ma to wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa Polski.

Ponadto Partia Republikańska chce stanowczo przeciwstawiać się „wszelkim przejawom zbliżania się państw zachodnich z Rosją, która jest zagrożeniem dla UE i NATO”. Jej działacze przede wszystkim bardzo negatywnie odnoszą się do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego. Zgodnie z poglądami Partii Republikańskiej kładzie się ono cieniem na spójność i solidarną politykę Unii Europejskiej, podważając jednocześnie fundamenty Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Partia Republikańska wspiera także Ukrainę w jej walce z Federacją Rosyjską, krytykując wszelkie przejawy słabości w przekazywaniu sprzętu wojskowego innych krajów europejskich, jak np. Niemiec.

Działacze Republikanów są za tym, żeby oddać Ukrainie m.in. czołgi poradzieckie, które są przez ich wojskowych doskonale znane i nie wymagają długiego szkolenia do tego, by rozpocząć ich użytkowanie niemal od razu. Jednocześnie Partia Republikańska nie chce przekroczenia pewnej „czerwonej linii”, w związku z którą Polska nie będzie mieć należytych zdolności obronnych. Stałe dozbrajanie się naszego kraju jest zatem jednym z celów Republikanów.

Zdaniem Republikanów dla Polski istotne jest również to, by jak najbardziej uniezależnić się energetycznie od Rosji, szczególnie w kwestii gazu. Dzięki temu zwiększy się szansa na jej klęskę w agresji zbrojnej na Ukrainę, a zwykli Polacy nie odczują tego w swoich kieszeniach.

Polecjaka Google News - Portal i.pl

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie cele ma Partia Republikańska w polityce zagranicznej?

Partia Republikańska opowiada się za wzmocnieniem pozycji Polski w Unii Europejskiej i NATO, a także za rozwijaniem dobrych relacji z państwami ościennymi. W polityce zagranicznej priorytetem jest dla nich bezpieczeństwo kraju oraz ochrona interesów polskich przedstawicieli biznesu na arenie międzynarodowej.

Jakie postulaty Partii Republikańskiej dotyczą przedsiębiorczości?

Partia Republikańska opowiada się za prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych oraz zapewnieniem dogodnych warunków do jak najlepszego rozwoju przedsiębiorczości obywateli. Uważają, że własność prywatna jest fundamentem zdrowego ustroju politycznego i gospodarczego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej.

Jakie są postulaty Partii Republikańskiej w zakresie edukacji?

Partia Republikańska postuluje reformę szkolnictwa. Centralnym punktem jej programu jest tzw. bon edukacyjny dla każdego dziecka, dzięki któremu rodzice mogliby decydować, w jakim kierunku kształcić swoją pociechę. Dodatkowe środki będzie można przeznaczyć na takie zajęcia, które pozwolą na rozwój w konkretnym kierunku. Dzięki temu dziecko już od szkoły podstawowej może mieć jasny cel w swoim życiu.

Jakie są cele Partii Republikańskiej w zakresie zdrowia?

Partia Republikańska postuluje poprawę jakości opieki onkologicznej w Polsce oraz zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych. W programie Partii Republikańskiej znajdują się również propozycje dotyczące walki z uzależnieniami, w tym alkoholizmem i narkomanią. Partia proponuje wprowadzenie programów profilaktycznych oraz zwiększenie liczby miejsc w ośrodkach terapeutycznych.

Jakie są postulaty Partii Republikańskiej w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego?

Istotnym przedmiotem działalności Partii Republikańskiej jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w obecnej, trudnej sytuacji spowodowanej wcześniej pandemią, a także wojną na wschodzie kontynentu i podwyżkami cen. W tym celu, zdaniem działaczy Republikanów, powinny być podjęte działania wzmacniające hodowlę bydła mięsnego, które ma być polską specjalnością, a w kwestii odbudowy pogłowia trzody chlewnej są nawet zwolennikami interwencjonizmu państwowego.

Jakie są cele Partii Republikańskiej w zakresie polityki krajowej?

Partia Republikańska postuluje decentralizację władzy w Polsce, a także wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki. Partia proponuje również wprowadzenie programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększenie inwestycji w infrastrukturę.

Jakie są postulaty Partii Republikańskiej w zakresie ochrony środowiska?

Partia Republikańska opowiada się za zwiększeniem inwestycji w odnawialne źródła energii oraz za ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Partia proponuje również wprowadzenie programów zachęcających do recyklingu oraz ochrony przyrody, a także zwiększenie liczby parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Jakie są cele Partii Republikańskiej w zakresie polityki społecznej?

Partia Republikańska postuluje wprowadzenie programów wsparcia dla rodzin, w tym programów zwiększających dostępność do opieki nad dziećmi oraz programów pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych. Partia proponuje również wprowadzenie programów walki z bezrobociem oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w sektorze publicznym.

Jakie są postulaty Partii Republikańskiej w zakresie kultury?

Partia Republikańska opowiada się za zwiększeniem inwestycji w kulturę oraz za wprowadzeniem programów wsparcia dla artystów i twórców. Partia proponuje również wprowadzenie programów edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości kulturowej wśród społeczeństwa.

Jakie są cele Partii Republikańskiej w zakresie bezpieczeństwa publicznego?

Partia Republikańska postuluje zwiększenie liczby policjantów oraz wprowadzenie programów walki z przestępczością. Partia proponuje również wprowadzenie programów edukacyjnych, które pozwolą na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Jakie są postulaty Partii Republikańskiej w zakresie polityki migracyjnej?

Partia Republikańska opowiada się za kontrolowanym przyjmowaniem imigrantów, którzy są w stanie przyczynić się do rozwoju polskiej gospodarki oraz kultury. Partia proponuje również wprowadzenie programów integracyjnych, które pozwolą imigrantom na szybsze i skuteczniejsze dostosowanie się do polskiego społeczeństwa. Jednocześnie Partia Republikańska opowiada się za zwiększeniem kontroli granicznej oraz za wprowadzeniem programów walki z nielegalną imigracją.

iPolitycznie - Sobolewski o KPO i wspólnych listach z Kukizem

od 16 lat

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Partia Republikańska. Co proponuje swoim wyborcom? Poznaj jej program i przekonania - Portal i.pl

Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany