Plebiscyt "EI"- Handel z klasą i uśmiechem! Zgłaszajcie się już dziś

(JED)
Wystartował nasz nowy letni Plebiscyt - Handel z klasą i uśmiechem, adresowany do właścicieli sklepów i sprzedawców. Ale także do klientów, którzy robiąc codzienne zakupy zwracają uwagę na klasę i profesjonalizm, mają swoje ulubione miejsca, do których chętnie wracają po świeże bułki, pączki czy kwiaty oraz personel, z którym chętnie zamienią słówko przy kasie. Plebiscyt prowadzimy na stronie internetowej oraz na łamach naszej gazety.

Już od dziś czekamy na zgłoszenia kandydatów do tytułu „najlepszy” w następujących kategoriach:
1. Najlepszy Sklep (Branża spożywcza)
2. Najlepszy Sklep (Inne branże)
3. Najpiękniejsza kwiaciarnia
4. Najlepsza Cukiernia lub Piekarnia
5. Najsympatyczniejszy Sprzedawca
6. Najlepsza Florystka

Maile ze zgłoszeniami kandydatów należy przysyłać na adres: m.wiechna@express.lodz.pl
W tytule wpisujemy: ZGŁOSZENIE Plebiscyt Handel z klasą i uśmiechem
W treści maila musi być: Imię i nazwisko kandydata, miejsce pracy kandydata, adres sklepu (kwiaciarni, piekarni lub cukierni), telefon kontaktowy lub nazwa sklepu, adres, telefon kontaktowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21 sierpnia o godz. 23.59. Wszystkich kandydatów przedstawimy 22 sierpnia 2013 roku na stronie internetowej www.expressilustrowany.pl. Wtedy też rozpocznie się sms-owe głosowanie, które będzie można na gorąco śledzić w internecie. 23 sierpnia lista kandydatów zostanie wydrukowana na łamach naszej gazety. Głosowanie potrwa do 17 września, a wyniki przedstawimy 20 września. Na laureatów czekają nagrody! Najlepszy sklep (w każdej kategorii) oraz najlepsi sprzedawcy zostaną przedstawieni na łamach „Expressu Ilustrowanego” w specjalnym artykule. Ponadto za zajęcie jednego z trzech pierwszych miejsc w kategorii sklepy nagrodą będzie kampania reklamowa w internecie, w kategorii sprzedawca za zajęcie 1. miejsca zwycięzca otrzyma voucher na weekendowy pobyt w Termach Uniejów, a za zajęcie 2. i 3. miejsca laureaci otrzymają upominki.

REGULAMIN PLEBISCYTU NA DRUGIEJ STRONIE >>>

Art. 1
Plebiscyt organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
Organizatora.

Art. 2
Celem Plebiscytu jest wyłonienie spośród wszystkich kandydatów zwycięzców w kategorii:
1. Najlepszy Sklep (Branża spożywcza)
2. Najlepszy Sklep (Inne branże)
3. Najpiękniejsza kwiaciarnia
4. Najlepsza Cukiernia lub Piekarnia
5. Najsympatyczniejszy Sprzedawca
6. Najlepsza Florystka

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie
W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 9/08/2013 r. do 17/08/2013 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adres m.wiechna@express.lodz.pl , wpisując w temacie wiadomości ZGŁOSZENIE Plebiscyt Handel z Klasą i Uśmiechem. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Imię i Nazwisko kandydata
Miejsce Pracy Kandydata
Adres Sklepu (kwiaciarni, piekarni lub cukierni)
Telefon kontaktowy
lub
b) Nazwa Sklepu (w zależności od kategorii)
Adres 
Telefon kontaktowy

2. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 17/09/2013
a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

c. W dniu 22/08/2013 r. na serwisie WWW.expressilustrowany.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie., natomiast w dniu 23/08 na łamach Expressu Ilustrowanego.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania Expressu Ilustrowanego (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 22/08 do 17/09 na następujących warunkach.:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując HANDEL. po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
d. jeden wysłany SMS 1 głos plebiscycie na daną kandydaturę
e. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

4. O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów SMS

Art. 5
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6
Ogłoszenie wyników plebiscytu

Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 18/09/2013 na serwisie expressilustrowany.pl oraz 20/09 na łamach Express Ilustrowany

Art. 7
Nagrody w plebiscycie

1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

Nagrody dla najlepszych Sklepów (pierwsze 4 kategorie)
1 miejsce - 10 000 odsłon billboard - wartość 500 zł
2 miejsce - 6 000 odsłon billboard - wartość 300 zł
3 miejsce - 6 000 odsłon billboard - wartość 300 zł

Nagrody dla sprzedawców (kateg. 5 i 6)
1 miejsca - Vouchery na weekendowy pobyt w Termach Uniejów
2 i 3 miejsce - drobne upominki.

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
1.   Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu
2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3.   Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Art. 10

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

U
Urszula Jędrzejczyk

Jolanta Pawlik kwiaciarnia H.Skrzydlewska -ul.Piotrkowska 194

G
Gość

Ewa Klepacz Sklepik Łódz ul.Łyżwiarska 1a Nr.tel 500 043 786

Dodaj ogłoszenie