Wyszukiwarka wyborcza

Wybory Parlamentarne

Sprawdź, gdzie możesz zagłosować

Do wyborów pozostało

  • 00dni
  • 05godz.
  • 49min.
Odwiedź serwis wyborczy 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS z powodu epidemii COVID-19 – najważniejsze informacje

Materiał informacyjny
W związku z zamrożeniem gospodarki spowodowanym epidemią COVID-19, rząd wprowadził szereg rozwiązań mających pomóc przedsiębiorcom przetrwać ten trudny czas. Jednym z ich jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS-u. Komu przysługuje i jak z niego skorzystać?

Kto może skorzystać ze zwolnienia ze składek?

Pierwsze ustalenia rządu zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zakładały zwolnienie z opłacania składek ZUS płatników, którzy na dzień 29 lutego zgłosili mniej niż 10 ubezpieczonych. Zwolnieniem objęto także osoby, które opłacają składki tylko za siebie, pod warunkiem jednak, że wysokość ich przychodów w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, nie przekroczyła 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto. Tarcza antykryzysowa 2.0, nad którą rząd obradował 17 kwietnia, objęła jednak pomocą więcej firm, chroniąc tym samym większą ilość miejsc pracy. Zniesiono limit przychodów uprawniający do skorzystania z pomocy, ponieważ wiele firm pracuje na niskiej marży, generując duże przychody i ponosząc jednocześnie duże koszty. Sytuacja taka ma miejsce m.in. w handlu czy przy świadczeniu drobnych usług. Drugą zmianą jest objęcie pomocą płatników zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 pracowników oraz spółdzielni socjalnych bez względu na wielkość zatrudnienia.

Co dokładnie obejmuje zwolnienie za składek?

Zwolnienie ze składek ZUS odbywa się w trybie umorzenia. Płatnik mimo korzystania ze zwolnienia zobowiązany jest do przesyłania do ZUS-u deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za marzec, kwiecień i maj br. Powinien dopełnić tego obowiązku w terminach określonych w przepisach stawy o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zgodnie z powyższymi przepisami jest z niego zwolniony. Umorzone na podstawie tarczy antykryzysowej składki traktowane są jako opłacone, oznacza to, że osoby, których dotyczy zwolnienie, zachowują prawo do świadczeń przysługujących im z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, jeśli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 roku. Wszystkie przysługujące im prawa do świadczeń zachowują także członkowie rodziny, których ubezpieczony zgłosił do swojego ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że zwolnieniu podlegają składki ZUS ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru składek. Powyższą zasadę stosuje się zarówno do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, jak i wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące zlecenia i osób współpracujących.

Zwolnienie z opłacania składek a podatek dochodowy

Zwolnienie z opłacania składek ZUS oznacza, że płatnik nie musi przekazywać ich do ZUS-u, przy rozliczaniu wynagrodzenia pracownika należy jednak rozliczyć je na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zwolnienie ze składek nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia pracownika. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika będą zatem pomniejszały jak dotychczas dochód stanowiący podstawę obliczania zaliczki na podatek dochodowy pracownika, a składka na ubezpieczanie zdrowotne pomniejszała zaliczką na podatek dochodowy. Pracodawca zwolniony z opłacania składek ZUS nie może jednak ująć w kosztach podatkowych nieopłaconych składek.

Jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać ze zwolnienia?

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS w okresie od 1 marca do 31 maja 2020 roku jest złożenie stosownego wniosku do ZUS-u nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawierać dane płatnika składek, imię i nazwisko oraz nazwę skróconą, numer NIP i REGON lub PESEL i serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji inne dane niezbędne do uzyskania umorzenia składek, a także podpis wnioskodawcy. Dokument może być złożony w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym za pomocą profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Biuro rachunkowe Efekta zaprasza do współpracy. Mamy ponad 10 lat doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowy i spraw kadrowych mikro, małych i dużych firm. Oferujemy zaangażowanie w sprawy każdego klienta oraz atrakcyjne ceny. Więcej informacji o naszej ofercie znajdziesz tu.

Dodaj ogłoszenie