Z jakich okresów liczyć dochody na pierwsze dziecko? Rozliczamy PIT

Krzysztof Zając
PP
Zgodnie z projektem ustawy, świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przyznawane jest bez żadnych dodatkowych warunków na drugie i kolejne dziecko. Jednak w pewnych sytuacjach można je otrzymać także na pierwsze dziecko. Warunkiem jest odpowiednio niski dochód na osobę w rodzinie. Nie może on przekroczyć 800 zł, a gdy dziecko jest niepełnosprawne - 1.200 zł. Ważne jest, że w przypadku niepełnosprawności nie ma znaczenia, które dziecko ma takie orzeczenie. Nie musi to być pierwsze, czyli najstarsze.

W tym roku wyjątkowo obowiązuje PIT za 2014 rok * Nie są wymagane zaświadczenia o zarobkach ani kopie zeznań podatkowych * Urzędnicy sami sprawdzą, czy podaliśmy prawdziwy dochód * Gdy straciliśmy pracę, składamy wniosek.

Z jakiego okresu dochód

Świadczenie rodzinne będzie przyznawane na okres rozpoczynający się od 1 października i kończący 3o września następnego roku. Jednak w tym roku zasady będą inne, by jak najszybciej, zgodnie z obietnicami, rozpocząć wypłaty.

Dlatego do pierwszej wypłaty będą brane pod uwagę dochody za 2014 rok. Wynika to z trybu pracy urzędów skarbowych. Zeznania podatkowe za 2015 rok dopiero są składane, a zostaną rozliczone do końca lipca tego roku.

Świadczenie w tym roku przyznane zatem zostanie na okres do 30 września 2017 roku.

W kolejnych latach wnioski będą składane według podobnych zasad, jak przy innych świadczeniach rodzinnych, czyli do końca września danego roku.

Coś się zmieniło
Ustawa nakłada na rodzinę obowiązek składania informacji o wszystkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczenia. Przede wszystkim dotyczy to rodzin, które będą pobierały pieniądze na pierwsze dziecko, gdyż ta wypłata jest warunkowana wysokością dochodów.

Dlatego rodzice będą zobowiązani do udzielenia informacji o uzyskaniu dochodów, których wcześniej nie posiadali, spowodowanego:

* zakończeniem urlopu wychowawczego i powrotem do pracy

* uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

* podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

* uzyskaniem świadczenia przedemerytalnego, świadczenia kompensacyjnego (nauczyciele), emerytury lub renty (także rodzinnej i socjalnej)

rozpoczęciem działalności gospodarczej lub jej wznowieniem

* uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia

* uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego

* uzyskaniem stypendium doktoranckiego.

Utraciliśmy dochody

W przypadku, gdy utraciliśmy dochody, może się okazać, że chociaż do tej pory nie mieliśmy prawa do wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko, nasza sytuacja zmieniła się na tyle, że można o nie wystąpić.

Utrata dochodu może być spowodowana:

* uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

* utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

* utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

* utratą świadczenia przedemerytalnego, emerytury lub renty

* likwidacją prowadzonej działalności gospodarczej

* utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia.

Oświadczenia zamiast zaświadczeń

Ubiegając się o świadczenie rodzinne nie składamy dokumentów o zarobkach, ale nie oznacza to, że nie musimy ich sprawdzić.

Na podstawie PIT z 2014 r. możemy sami wyliczyć dochód w rodzinie i jeżeli spełniane są wymogi dotyczące górnych granic, złożyć wniosek o wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko. Jednak należy pamiętać, że urząd zweryfikuje nasze oświadczenie, korzystając z bazy danych Ministerstwa Finansów.

Wprowadzenie urzędu w błąd będzie powodować odmowę wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko. A w przypadku, gdy już dostaliśmy wypłaty, będziemy zmuszeni je oddać.

W przypadku odmowy prowadzone będą normalne procedury windykacyjne i egzekucja z urzędu.


Urzędnicy mają wątpliwości, czyli zasady weryfikacji uprawnionych do świadczenia

Jeżeli wobec osoby ubiegającej się lub już pobierającej świadczenie wychowawcze wystąpią jakiekolwiek wątpliwości dotyczące sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, ośrodek pomocy społecznej zostanie zobowiązany do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Taka kontrola nastąpi w celu sprawdzenia, czy opieka nad dzieckiem faktycznie jest sprawowana, ale także przy podejrzeniu o marnotrawienie pieniędzy przyznanych na dziecko lub wydawanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z projektem ustawy, wypłata zostanie wstrzymana, jeżeli osoba otrzymująca pomoc na wychowywanie dziecka odmówi wyjaśnień lub nie udzieli ich w wyznaczonym terminie.

Ale może się też okazać, że świadczenie zostanie wstrzymane, jeżeli rodzice nie będą go odbierać przez kolejne trzy miesiące kalendarzowe.

Ten ostatni przypadek jest dość istotny. Zdarza się, że rodzina czasowo, na dłuższy okres, wyjeżdża poza miejsce stałego pobytu. Gdy świadczenie jest przelewane na rachunek bankowy, nie ma z tym żadnych problemów. Jednak gdy powinno być odbierane w kasie lub będzie przekazywane przez pocztę, nie może czekać na odbiór dłużej niż trzy miesiące. Podobne zasady stosuje ZUS i gdy ktoś nie odbiera renty lub emerytury przez kwartał, wówczas wypłata jest wstrzymana do czasu ustalenia powodu, dla którego zainteresowany nie chciał pieniędzy. Może to się bowiem wiązać z jego zgonem, emigracją lub innymi okolicznościami mającymi wpływ na prawo do wypłaty świadczenia.

Nie dostaniemy świadczenia

Świadczenie na dziecko nie będzie przysługiwać, jeżeli:

* dziecko pozostaje w związku małżeńskim, chociaż nie ma ukończonych osiemnastu lat

* dziecko jest umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

* dziecko jest w pieczy zastępczej (placówki wsparcia dziennego, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, ośrodki adopcyjne)

* dziecko ma prawo do świadczenia na własne dziecko

* przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze.

Gdy mamy także inną pomoc
Dla wielu mniej zamożnych rodzin niepokojące były zapowiedzi, że świadczenie wychowawcze spowoduje wzrost ich dochodu, a zatem pozbawi prawa do innych dotychczas otrzymywanych świadczeń.

Ustawa jednak w tym przypadku stosuje zasadę wyłączenia dochodu uzyskiwanego z tytułu świadczenia wychowawczego z listy dochodów warunkujących prawo do innych świadczeń.

Oznacza to, że jego wypłata nie będzie miała wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także dodatków mieszkaniowych. Wypłacone 500 zł lub wielokrotność nie będzie też opodatkowane.

[ZOBACZ TEŻ FILM Paraliż w centrum Londynu. Protest taksówkarzy przeciwko Uberowi (autorRUPTLY/x-news)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Paraliż w centrum Londynu. Protest taksówkarzy przeciwko Uberowi (autorRUPTLY/x-news)