Waloryzacja emerytur w marcu 2019 WALORYZACJA KWOTOWA...

  Waloryzacja emerytur w marcu 2019 WALORYZACJA KWOTOWA Podwyżki emerytury 2019 po nowemu Brutto i Netto 07.02.19

  (KZ)

  Express Ilustrowany

  Express Ilustrowany

  Waloryzacja emerytur w marcu 2019 WALORYZACJA KWOTOWA Podwyżki emerytury 2019 po nowemu Brutto i Netto 07.02.19
  1/2
  przejdź do galerii

  Waloryzacja emerytur w marcu 2019 WALORYZACJA KWOTOWA Podwyżki emerytury 2019 po nowemu Brutto i Netto 07.02.19
  ©Łukasz Kasprzak

  Waloryzacja emerytur w marcu 2019 WALORYZACJA KWOTOWA Podwyżki emerytury 2019 po nowemu Brutto i Netto 07.02.19 Elżbieta Rafalska potwierdziła, że rząd zaproponuje nowy mechanizm waloryzacji emerytur. Chodzi o kwotową waloryzację. Minimalne emerytury wzrosną do 1100 zł. Najmniejsza waloryzacja będzie na poziomie 70 zł! Koniec kilkuzłotowej waloryzacji! Obecnie świadczenia są podwyższane o jednolity wskaźnik.

  Najnowsze wieści WALORYZACJA EMERYTUR


  Od 1 marca 2019 r. emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł; najniższe będą wynosić 1100 zł.

  Najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc!

  WALORYZACJA EMERYTUR 2019 OD MARCA TABELA  W piątek Sejm ma przyjąć do dalszych prac obywatelski projekt ustawy zwalniający emerytów z obowiązku płacenia podatków od otrzymywanego świadczenia.
  Gdyby został uchwalony, średnie emerytury byłyby wyższe o kilkaset złotych, a dla pobierających najniższe świadczenia - o ok. 200 zł! Koszty, jakie musiałby ponieść budżet państwa, byłyby ogromne, bo sięgająće 30 miliardow złotych. Pewne jest natomiast, że w 2019 r. będzie wyjątkowo wysoka waloryzacja.  EMERYTURY 2019 NAJNOWSZE INFORMACJE  Wysoka waloryzacja


  Wysoka kwota waloryzacji nie będzie jednak dotyczyła wszystkich. Mniejsze podwyżki dostaną renciści, a także wszystkie osoby mające zbyt mały staż pracy, który nie gwarantuje im minimalnej ustawowej emerytury. Osoby, których emerytura wynosi dziś poniżej 1029 zł brutto, będą miały znacznie niższą podwyżkę, wynikającą jedynie z ustalonego wskaźnika waloryzacji. Wyniesie on prawdopodobnie 3,26 proc.

  PODWYŻKA EMERYTUR OD MARCA  Coroczna waloryzacja przeprowadzana jest od 1 marca przy zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększonemu o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Zwiększenie o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia jest przedmiotem corocznych negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego przeprowadzanych w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację. Nigdy dotąd nie udało się wynegocjować wyższego wskaźnika. Dlatego waloryzacja co roku ustalana jest na tym samym poziomie, czyli stanowi sumę inflacji i 20 proc. wzrostu wynagrodzeń. Czasem parlament i rząd zmieniają jednak zasady, np. wprowadzając waloryzację kwotową lub o więcej, niż to wynika z ustawy, podnosząc minimalne świadczenia. Tak też będzie w przyszłym roku.

  EMERYTURY BEZ PODATKU - TABELA PATRZ PONIŻEJ  Ochrona najbiedniejszych


  W ostatnich latach, by chronić poziom najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, zasady waloryzacji były modyfikowane. W 2012 r. incydentalnie została wprowadzona, w miejsce waloryzacji procentowej, waloryzacja kwotowa. Świadczenia zostały podwyższone o kwotę 71 zł. W 2013 r. wskaźnik waloryzacji wyniósł 104,0% (przeciętna podwyżka 70,61 zł), natomiast w 2014 r. świadczenia zostały podwyższone wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 101,6% (przeciętna podwyżka 29,87 zł). W 2015 r. świadczenia emerytalno-rentowe zostały podwyższone wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 100,68%, jednak nie mniej niż o kwotę wynoszącą 36 zł.

  EMERYTURA BEZ PODATKU 2019  W 2015 r. najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wypłacana w gwarantowanej przez państwo wysokości, wzrosła nie o 4,30 zł, tj. o 0,68%, lecz o 36 zł, czyli z kwoty 844,45 zł do kwoty 880,45 zł. W 2016 r. wsparciem dla emerytów i rencistów była wypłata jednorazowego dodatku w wysokości od 50 zł do 400 zł netto. Dodatek stanowił wsparcie dla około 6,5 mln świadczeniobiorców. W 2017 r., przy wskaźniku waloryzacji 100,44%, zagwarantowana została minimalna podwyżka świadczeń na poziomie 10 zł. Jednocześnie podwyższone zostały najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Dla osób spełniających warunki stażowe najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wzrosły z kwoty 882,56 zł do kwoty 1000 zł, co oznaczało wzrost o 117,44 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy została podniesiona z kwoty 676,75 zł do kwoty 750 zł, co oznaczało jej wzrost o 73,25 zł, a renta socjalna z kwoty 741,35 zł do kwoty 840 zł. W tym roku wskaźnik waloryzacji ukształtował się na poziomie 102,98%, co oznaczało wzrost najniższej emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej do kwoty 1029,80 zł.

  WALORYZACJA EMERYTURY 2019 NOWE TABELE  Jaki wskaźnik emerytur w 2019 roku


  Rząd przewiduje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie nie mniej niż 3,26%. Wynika to z tego, że inflacja w 2018 r. wyniesie prawdopodobnie 2,3 proc., natomiast w gospodarstwach emeryckich 2,6 proc. Z kolei prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r. wynosi 3,3%, co oznacza, że prognozowane obligatoryjne 20% realnego wzrostu wynagrodzeń za rok 2018 wynosi 0,66%. Przy wyliczonym wskaźniku waloryzacji na poziomie 103,26% koszt podwyżek świadczeń powinien wynieść 6,86 mld zł.
  • EMERYTURA 2019
  • WALORYZACJA EMERYTUR 2019


  Ubodzy nadal będą klepać biedę


  System waloryzacji jest taki, że im ktoś ma wyższe świadczenie tym więcej zyskuje. Osoby z najniższymi świadczeniami najmniej zyskują, chociaż formalnie podwyżka gwarantuje im przynajmniej, że nie ubożeją. Jednak gdy porównują swoje dochody do szybko rosnących płac, mogą się czuć obywatelami drugiej kategorii. Stąd pomysł, by poprawić ich sytuację, wprowadzając w 2019 roku waloryzację kwotową. Uzasadniona jest ona tym, że pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach wysokość najniższych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Wprowadzona w 2019 roku modyfikacja sposobu waloryzacji świadczeń tego problemu nie rozwiąże. Zmniejszy jednak nieco dystans między najniższymi a przeciętnymi emeryturami. Nadal jednak najniższe świadczenia będą poniżej minimum socjalnego.

  Gwarantowane 70 zł brutto  Waloryzacja w marcu 2019 roku polegać będzie na tym, że każdy dostanie podwyżkę wynoszącą minimum 70 zł brutto, czyli około 53 zł na rękę. Jednocześnie nie stracą osoby, które mają wysokie emerytury, bo jeżeli z wyliczenia podwyżki będzie wynikała dla nich wyższa kwota waloryzacji, to taką otrzymają.

  Niektórzy jednak dostaną mniej.


  W przypadku świadczeń niepodlegających ustawowemu podwyższeniu do kwoty świadczeń najniższych i świadczeń niższych od minimalnej emerytury waloryzacja będzie polegała na podwyższeniu kwoty świadczenia ustawowym wskaźnikiem waloryzacji. Oznacza to, że osoby z emeryturą niższą od minimalnej nie mają gwarancji 70-złotowej podwyżki.
  Minimalna podwyżka z tytułu waloryzacji, w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy, wyniesie 52,50 zł. W przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota z tytułu waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, tj. 35 zł.

  Uzasadnione obawy?


  Projekt waloryzacji emerytur i rent w marcu 2019 roku budzi wiele emocji. Osoby otrzymujące wyższe niż średnie świadczenia obawiają się bowiem, że podwyżki najniższych świadczeń odbędą się ich kosztem.

  Początkowo rząd zakładał, że waloryzacja zostanie przeprowadzona w ten sposób, że budżet państwa nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. A na podwyżki przewidziano ponad 6,8 miliarda złotych. Po to, by podnieść najniższe świadczenia, osoby o wyższych emeryturach i rentach miały dostać podwyżkę tylko o wskaźnik inflacji bez uwzględnienia 20- procentowego wzrostu wynagrodzeń. W praktyce oznaczałoby to, że waloryzacja będzie dla nich niższa, według aktualnych ustaleń rządu, o 0,66 proc. Ostateczny projekt ustawy zmienił te zasady. Zgodnie z artykułem 4.1, waloryzacja od 1 marca polegać ma na tym, że świadczenie w wysokości ustalonej na 28 lutego 2019 r. podwyższone jest wskaźnikiem waloryzacji ustalonym za 2018 rok, ale nie mniej niż o kwotę 70 zł.

  Według aktualnych prognoz rządu ten wskaźnik waloryzacji wyniesie 3,26 proc. Może on się jeszcze zmienić, bo dopiero w styczniu będzie wiadomo, jaki jest faktyczny wskaźnik inflacji dla gospodarstw emeryckich, a w lutym Główny Urząd Statystyczny poda, jaki jest realny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Jednak przyjęta zasada oznacza, że emerytury najniższe wzrosną, ale nie kosztem tych, którzy przez lata wypracowali wyższe świadczenia.

  Związkowcy popierają, ale mają zastrzeżenia


  W opiniach na temat ustawy ciekawe jest stanowisko OPZZ, które pozytywnie ocenia fakt, że waloryzacja emerytur nie odbędzie się kosztem wyższych emerytur. Jednocześnie podkreśla, że dobra sytuacja na rynku pracy i wyższa ściągalność składek spowodowały, że ZUS nie wykorzystał w pełni zaplanowanej dotacji z budżetu państwa i że stwarza to możliwości na godną waloryzację, wyższą niż zaplanował to rząd.

  OPZZ uważa, że świadczenia powinny być waloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli chodzi o podniesienie najniższych świadczeń o gwarantowaną kwotę na poziomie 70 zł, to podkreśla, że podniesienie minimalnej emerytury z kwoty 1029,8 zł na 1100 zł daje wzrost o 6,82%, podczas gdy minimalne wynagrodzenie w porównaniu do roku ubiegłego wzrośnie w 2019 r. o 7,14%. Utrzymuje się zatem tendencja z lat ubiegłych do pogłębiania dysproporcji pomiędzy minimalną emeryturą a minimalnym wynagrodzeniem.

  W okresie 10 lat, tj. od 2009 r. do 2018 r., minimalne wynagrodzenie wzrosło o 64,58%, podczas gdy minimalna emerytura tylko o 52,14%. W czerwcu 1999 r. minimalna emerytura stanowiła 69,40% minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy w 2019 stanowić będzie 48,88%.
  OPZZ uważa, że w 2019 r. minimalna emerytura powinna stanowić co najmniej 70% minimalnego wynagrodzenia (podobnie jak w 1999 r.) i wynosić 1575 zł, a w kolejnych latach być waloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

  O ile faktycznie podniosą emerytury i renty


  Przyjęty projekt spowoduje, że najubożsi zyskają więcej niż wynika z dotychczasowych przepisów, ale bogatsi nic na zmianach nie stracą. Oto przykłady:

  WALORYZACJA RENT I EMERYTUR 2019 TABELA


  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 772,35 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 797,53 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 825 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 1029,80 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 1063,37 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 1100 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 1200 zł.
  • Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 1239,12 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 1270 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 1600 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 1652,16 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 1670 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 2000 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 2065,20 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 2070 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 2100 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 2168,46 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 2170 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 2200 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 2271,72 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 2271,72 zł
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 2600 zł. Wysokość świadczenia po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 2684,76 zł.
  • Wysokość świadczenia po waloryzacji na nowych zasadach: 2684,76 zł
  • Wysokość przedwaloryzacją: 3000 zł. Wysokość po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 3097,80 zł. Wysokość po waloryzacji na nowych zasadach: 3097,80 zł.
  • Wysokość świadczenia przedwaloryzacją: 4000 zł. Wysokość po waloryzacji wskaźnikiem 3,26 proc.: 4130,40 zł. Wysokość po waloryzacji na nowych zasadach: 4130,40 zł.

  EMERYTURA BEZ PODATKU 2019  Komentarze (15)

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Gówno prawda z tymi podwyzkami

  antypisuar (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  Były większe ! Chyba, że papier toaletowy jakim jest ekspres jest tubą pisuaru

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  dobra robota

  Andzia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Ciesze sie ze zyje w czasach kiedy rzad troszczy sie o osoby starsze i schorowane. Nie bede bala sie przejsc na emeryture.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  renta

  babcia (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Przyda mi sie ta podwyzka. Czesto zastanawialam sie nad tanszymi zamiennikami swoich lekow, a przeciez to nie to samo co oryginaly. Chyba juz nie bede musiala tego robic.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  waloryzacja

  Krzysztof (gość)

  Zgłoś naruszenie treści

  Ja juz dociagam do emerytury. Obliczylem, niewiele tego mialo byc. A tu taka niespodzianka od rzadu. Moge spac spokojniej.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  WIELKIE OSZUSTWO?

  pracownik-przyszły emeryt (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 14

  To jest skandal?.Obibokom i cwaniakom,którzy przez lata pracowali na czarno za granicą, podnieśli o 6,8% a uczciwie pracującym i płacącym składki w Polsce nawet przez 50 lat tylko 3,26%.To się w...rozwiń całość

  To jest skandal?.Obibokom i cwaniakom,którzy przez lata pracowali na czarno za granicą, podnieśli o 6,8% a uczciwie pracującym i płacącym składki w Polsce nawet przez 50 lat tylko 3,26%.To się w pale nie mieści.I to ma być uczciwe i sprawiedliwe państwozwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  40 lat pracy, z kapitalem w zus

  dziad (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 7

  Co ja zrobie z ta kwota na zycie za malo, na przepicie za duzo. Przesle tatusiowi, jemu ciagle malo.

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Solidaruchy wprowadzili system do produkcji DZIADÓW

  olek (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 15 / 2

  Solidaruchy wprowadzili system do produkcji dziadów. PIS najbiedniejszym dzidom daje ochłapy aby nie pozdychali.Ceny idą do góry, z pozostałych robi następnych dziadów, w końcu WSZYSCY ZOSTANIEMY...rozwiń całość

  Solidaruchy wprowadzili system do produkcji dziadów. PIS najbiedniejszym dzidom daje ochłapy aby nie pozdychali.Ceny idą do góry, z pozostałych robi następnych dziadów, w końcu WSZYSCY ZOSTANIEMY DZIADAMI. Brać przykład z FRANCUZÓW wywalić na śmietnik ten system!zwiń

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jałmużna

  Gość (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 14 / 6

  Jałmużna a nie Waloryzacja...bo jak można wyżyć za 1100zl...o lekach nie ma mowy....Nic tylko płakać...A gdzie kwota wolna od podatku....dla najbiedniejszych emerytów,może by było stać na leki......rozwiń całość

  Jałmużna a nie Waloryzacja...bo jak można wyżyć za 1100zl...o lekach nie ma mowy....Nic tylko płakać...A gdzie kwota wolna od podatku....dla najbiedniejszych emerytów,może by było stać na leki... Obiecanki Cacanki....ale sobie to tysiące a biednym emerytom grosze...!!!!!!zwiń


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  malkontent

  Franek (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 2

  Ciesz sie ze wreszcie jest rzad ktory w ogole martwi sie losem stardzych ludzi a nie narzekasz ze malo!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Pleciesz głupoty..

  Jasiek (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 6 / 10

  Gościu, stać Cię na internet to nie narzekaj, że nie masz z czego wyżyć


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Jasiek

  janka (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 1

  na internet ....na wodke i papierosy wydaja najwiecej i wpie.......z biedrony parowy

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  Koniowi to powiedz!

  Łodzianin spod Sierodza (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 6 / 4

  Koniowi!

  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  W końcu po 3 latach odkładania pójdę na wizytę do pani z Centrum / 100 zł godzina

  Emeryt Ignacy (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 12 / 1

  Tylko, czy konar zapłonie?


  Autor komentarza nie dodał zdjęcia
  konar to zaplonie i iskry poleca,

  szpik wysycha (gość)

  Zgłoś naruszenie treści / 3 / 1

  ale martwi mnie ze na prezerwatywe nie odlozyles ale leczenie syfilisu jest odplatne

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo