18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Szukamy Superdziecka Lutego!

(KB)
Justynka Panfil z Tuszyna wygrała w styczniowej edycji plebiscytu. Maciej Stanik
Mili Państwo, czekamy na kolejne Superdzieci! By wziąć udział w następnej edycji naszego plebiscytu, wystarczy do północy 13 lutego na adres k.brozda@express.lodz.pl przysłać zdjęcie dziecka (nie większe niż 5 MB) z jego imieniem, nazwiskiem i krótkim opisem oraz kartą zgłoszenia, którą trzeba pobrać z naszej strony.

Mili Państwo, czekamy na kolejne Superdzieci! By wziąć udział w następnej edycji naszego plebiscytu, wystarczy do północy 13 lutego na adres k.brozda@express.lodz.pl przysłać zdjęcie dziecka (nie większe niż 5 MB) z jego imieniem, nazwiskiem i krótkim opisem oraz kartą zgłoszenia, którą trzeba pobrać z naszej strony. Można prezentować fotografie dzieci do 12. roku życia. Zdjęcia będą opublikowane na www.expressilustrowany.pl oraz w następnych dodatkach „Bliżej Ciebie”. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń rozpoczniemy SMS-owe głosowanie na najsympatyczniejszego malucha. Superdzieckiem zostanie to, którego zdjęcie zbierze najwięcej SMS-ów. Zwycięzcy wręczymy pamiątkowy dyplom, torbę pełną gadżetów oraz zabawki ufundowane przez partnera plebiscytu, portal CzasDzieci.pl.

REGULAMIN PLEBISCYTU NA DRUGIEJ STRONIE

Regulamin plebiscytu "SUPERDZIECKO" Bliżej Ciebie

§1 Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "SUPERDZIECKO" (zwanego dalej Plebiscytem).
§2 Organizatorem Plebiscytu jest Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka Polskapresse Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Oddział Prasa Łódzka 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19,
§3 Czas trwania Plebiscytu: od 8.02 2014 do 28.02 2014 r.
§4 Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5 Celem plebiscytu jest wybranie najciekawszego zdjęcia z dzieckiem.
Aby zgłosić się do plebiscytu należy wysłać zgłoszenie:
a) mailowo na adres k.brozda@express.lodz.pl, w treści maila wpisując: Imię i nazwisko dziecka, oraz załączając wypełnioną Kartę Zgłoszeniową
Poprzez nadesłanie zdjęcia do udziału w Plebiscycie, osoba nadsyłająca zdjęcie potwierdza, że ma pełne prawo do dysponowania zdjęciem, w tym w szczególności że publikacja zdjęcia nie naruszy autorskich praw osób trzecich. Nadsyłający zdjęcie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich poprzez publikację zdjęcia przez Organizatora Plebiscytu i zobowiązany będzie naprawić wszelkie ewentualne szkody poniesione przez Organizatora wskutek publikacji zdjęcia.
Zgłoszenia do plebiscytu przyjmujemy od 8.02 do 13.02. do północy.
Organizator zastrzega, że Plebiscyt będzie uruchomiony jeśli zgłosi się do niego przynajmniej 3 kandydatów.
§6.Wyłonienie laureata plebiscytu będzie odbywać za pomocą SMS-ów.
§7. Zasady głosowania za pomocą SMS-ów są następujące:
1. Za pomocą SMS można głosować wyłącznie na zdjęcia, które znajdują się w Galerii Plebiscytowej na stronie WWW.expressilustrowany.pl lub na łamach Tygodnika Bliżej Ciebie
2. Głosowanie drogą SMS w plebiscycie odbywa się poprzez zakup e-wydania. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści SDBC.nr zdjęcia np. SDBC.8 lub
3. W jednym SMS-ie można wskazać jedno zdjęcie.
4. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.
5. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
6. Za każdy SMS spełniający warunki określone w punkcie 2, zdjęcie którego numer został wskazany w tym SMS-ie otrzymuje 1 punkt.
7. Głosowanie SMS trwa od 15.02.2014 od godz. 6.00 do 25.02.2014 r. SMS-y przesłane po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
§8 1. Łączna liczba poprawnie nadesłanych głosów SMS wyłoni zdjęcie które zdaniem Czytelników jest najciekawsze
2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą: Lech Kaźmierczak, Agnieszka Tokarczyk.
§10 1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się dnia 26.02.2014 roku.
§11 Nagrody: 1.Organizator Konkursu zapewnia następujące nagrodę: Zwycięzca otrzymuje zdjęcie na okładce tygodnika, dyplom oraz kosz nagród
2. O wygranej zgłaszający kandydaturę Laureata zostanie powiadomiony drogą telefoniczna, na wskazany wcześniej nr telefonu.
3. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
§12 Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, działającą jako administrator danych osobowych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp.z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.
§13 Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania
w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
§14 Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach
§15 W plebiscycie/ konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Plebiscytu/ Konkursu oraz ich rodziny. Jako rodzinę należy rozumieć: współmałżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo oraz pozostałych zstępnych i wstępnych. §16 1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
§17 Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora , oraz pod adresem WWW.expressilustrowany.pl
§18 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania plebiscytu

Powrót na siłownię - na jakich zasadach?

Wideo

Dodaj ogłoszenie