Szukamy najlepszego klubu i didżeja! Karnawałowy plebiscyt „Expressu Ilustrowanego”

(mj)
Udostępnij:
Karnawał dopiero na półmetku. W tym roku trwać będzie wyjątkowo długo, bo aż do początku marca. Bawimy się chętnie na dyskotekach, w klubach, lokalach. Muzykę prezentują i imprezy rozkręcają didżeje z pasją, którzy najlepiej potrafią organizować zabawę w zależności od oczekiwań, wieku i zainteresowań gości. Przed nami jeszcze wiele wieczorów i nocy na karnawałowe wypady, tańce i szaleństwa. A miejsc, do których warto się wybrać, by jak najlepiej się zabawić, w Łodzi i okolicach jest wiele. Na pewno też szykują moc karnawałowych atrakcji.

Szukamy miejsc oferujących najwspanialszą zabawę w tym roku. Na pewno je znacie, lubicie, bywacie w nich z przyjaciółmi i znajomymi oraz polecacie innym. Na pewno też macie swoich ulubionych didżejów. Karnawałowy plebiscyt wyłoni najlepszych! Zgłaszajcie więc swoich kandydatów. Potem w SMS-owym głosowaniu to wy wybierzecie:
– najlepszą dyskotekę/klub
– najlepszego didżeja/didżejkę.
Miejsca i osoby można zgłaszać od dziś do 11 lutego br. pocztą elektroniczną pod adresem: [email protected], wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie Karnawał 2014”. Wystarczy podać nazwę i adres klubu, a w przypadku didżeja – jego pseudonim, nazwisko, miejsce, gdzie pracuje. Aby klub lub osoba wzięły udział w plebiscycie, muszą wyrazić swoją zgodę.
Uwaga!
W przypadku uczestnictwa w plebiscycie zgłoszeni kandydaci w kategorii Najlepsza dyskoteka/klub muzyczny/pub powinni przesłać pod adresem: [email protected]:
– logo dyskoteki/klubu muzycznego/pubu
– nazwę – kilka zdjęć lokalu
– nr telefonu kontaktowego oraz e-mail
– skan formularza zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku nr 1 do regulaminu, podpisanej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania dyskoteki/klubu.
Kandydaci na najlepszego didżeja powinni przesłać pod adresem: [email protected]:
– imię i nazwisko
– swoje zdjęcie
– nr telefonu kontaktowego oraz e-mail
– skan formularza zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu, podpisanej przez kandydata.

Dla zwycięzców przygotowaliśmy niezwykle atrakcyjne nagrody, których pula to 80 tysięcy złotych!
Najlepsza dyskoteka/ najlepszy klub ma do wygrania:
– za 1. miejsce: artykuł promujący i fotorelację o wielkości jednej strony redakcyjnej o wartości 38 000 zł oraz reklamę w serwisie expressilustrowany.pl o wartości 1 500 zł – 20 000 odsłon
– za 2. miejsce: artykuł promujący i fotorelację o wielkości 1/2 strony redakcyjnej o wartości 24 960 zł oraz reklamę w serwisie expressilustrowany.pl o wartości 750 zł – 10 000 odsłon
– za 3. miejsce: artykuł promujący i fotorelację o wielkości 1/4 strony redakcyjnej o wartości 12 480 oraz reklama w serwisie expressilustrowany.pl o wartości 375 zł – 5 000 odsłon.
Najlepszy didżej/didżejka otrzyma
– za 1. miejsce: słuchawki Sony MDR1RNC z funkcją Noise Cancelling o wartości 1.200 zł i wywiad
– za 2. miejsce: ekspres do kawy o wartości 520 zł
– za 3. miejsce: MP4 o wartości 150 zł

***
Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Karnawał 2014”

Art. 1
Plebiscyt dla czytelników „Expressu Ilustrowanego” / użytkowników serwisu expressilustrowany.pl pod nazwą „Karnawał 2014” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Kapituła Plebiscytu powołana przez
Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie zwycięzców w trzech kategoriach:
1. Najlepsza dyskoteka
2. Najlepszy Klub muzyczny/Pub
3. Najlepszy DJ/DJ-ka

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie
W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4
Zgłaszanie kandydatur

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 31.01 r. do 24.02r. i będzie obejmował kandydatury zgłoszone zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
2. Kandydatury należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres [email protected] , wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie Karnawał 2014”.
3. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 11.02.2014 r.

4. Prawidłowe zgłoszenie w przypadku Najlepszej dyskoteki/klubu muzycznego/pubu: powinno zawierać:
- logo dyskoteki/klubu muzycznego/pubu
- nazwę
- kilka zdjęć lokalu
- telefon kontaktowy oraz e-mail
- skan zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku Nr 1 do regulaminu, podpisanej przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania dyskoteki/klubu.

5. Prawidłowe zgłoszenie w przypadku Najlepszego DJ-a powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata
- zdjęcie kandydata
- telefon kontaktowy oraz e-mail
- skan zgody na udział w plebiscycie, o treści określonej w załączniku Nr 2 do regulaminu, podpisanej przez kandydata

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
7. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów. O miejscu na liście kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.
8. Poprzez przesłanie zgłoszenia, o którym mowa w niniejszym artykule osoba zgłaszająca potwierdza, że akceptuje zasady Plebiscytu zawarte w Regulaminie,

Art. 5
Głosowanie
Głosowanie w plebiscycie „Karnawał 2014” odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Expressu Ilustrowanego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 14 lutego od 6:00 do 24 lutego do 23:59 na następujących warunkach.:
1. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS o treści: PREFIX.numer_wybranego_ kandydata np.: KLUB.1 Lista odpowiednich dla danej kategorii prefiksów poniżej:

Najlepsza dyskoteka - DSK
Najlepszy klub muzyczny / Pub- KLUB
Najlepszy DJ - DJ

2. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
3. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
4. jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę.
5. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

Art. 6
Dane osobowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42 .000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 7
Kapituła Plebiscytu

Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą: Agnieszka Tokarczyk, Paula Smagalska, Magdalena Jach.

Art. 8
Ogłoszenie wyników plebiscytu
Kapituła Plebiscytu po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 28.02.2014r.

Art. 9
Nagrody w plebiscycie

1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody o łącznej wartości 80 000 złotych:

a. Najlepsza Dyskoteka/ Najlepszy Klub
1. miejsce: Artykuł promujący + fotorelacja o wielkości jednej strony redakcyjnej o wartości 38 000 zł oraz reklama w serwisie expressilustrowany.pl o wartości 1 500 zł – 20 000 odsłon
2. miejsce: Artykuł promujący + fotorelacja o wielkości 1/2 strony redakcyjnej o wartości 24 960zł oraz reklama w serwisie expressilustrowany.pl o wartości 750 zł – 10 000 odsłon
3. miesjce: Artykuł promujący + fotorelacja o wielkości 1/4 strony redakcyjnej o wartości 12 480 zł oraz reklama w serwisie expressilustrowany.pl o wartości 375 zł – 5 000 odsłon

b. Najlepszy DJ –
1. miejsce - Słuchawki Sony MDR1RNC z funkcją Noise Canceling o wartości 1 200 zł + wywiad
2. miejsce: Ekspres do kawy o wartości 520zł
3. miejsce: Mp4 o wartości 150 zł

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa
wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany
(ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód
uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna:
ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr
14, poz. 176 ze zm.).

Art. 10
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 11
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w redakcji „Expressu Ilustrowanego” oraz na stronie www.expressilustrowany.pl
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie   przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
4. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Plebiscytu.
5. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw uczestników nabytych przed zmianą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 41

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
zniesmaczona
zastanawia mnie fakt, jakim prawem niektore kluby jeszcze funkcjonuja i czemu?! byłam ostatnio na urodzinach w ambasadzie.... jestem zazenowana poziomem jaki ten klub ma, nie dosc ze spotkalam tam corke mojej sasiadki ktora ma lat 16 to dodatkowo zamowiłam drinka, a barmanka podala mi szklanke którą dopiero co umył ktoś inny w ręku? ja sie pytam gdzie jest sanepid? czemu oni maja pozwolenie na proadzenie tego klubu, nie wiem gdzie mozna teraz pojsc i sie normalnie pobawic gdzie nie będzie pełno dzieci dookola, pomijajac epizod gdy wchodziłam do łazienki odepchnelo mnie jakies dziecko mówiać "poczekaj k**** bo sie zeszcze" gdzie jest ochrona sie pytam, co z selekcja? poza tym rodzielenie lazienki na meski i damski chyba obowiazuje, wiec zrobcie quiz przed wpuszczeniem do klubu by "potencjalni klienci" zachowywali sie w miare kulturanie wobec kobiet, moja noga tam napewno wiecej nie postanie i opinie wyrazilam glosno wsrod swoich znajomych!
z
zniesmaczona
zastanawia mnie fakt, jakim prawem niektore kluby jeszcze funkcjonuja i czemu?! byłam ostatnio na urodzinach w ambasadzie.... jestem zazenowana poziomem jaki ten klub ma, nie dosc ze spotkalam tam corke mojej sasiadki ktora ma lat 16 to dodatkowo zamowiłam drinka, a barmanka podala mi szklanke którą dopiero co umył ktoś inny w ręku? ja sie pytam gdzie jest sanepid? czemu oni maja pozwolenie na proadzenie tego klubu, nie wiem gdzie mozna teraz pojsc i sie normalnie pobawic gdzie nie będzie pełno dzieci dookola, pomijajac epizod gdy wchodziłam do łazienki odepchnelo mnie jakies dziecko mówiać "poczekaj k**** bo sie zeszcze" gdzie jest ochrona sie pytam, co z selekcja? poza tym rodzielenie lazienki na meski i damski chyba obowiazuje, wiec zrobcie quiz przed wpuszczeniem do klubu by "potencjalni klienci" zachowywali sie w miare kulturanie wobec kobiet, moja noga tam napewno wiecej nie postanie i opinie wyrazilam glosno wsrod swoich znajomych!
m
mariusz85
masz strasznie nieaktualne informacje! Underground nie istnieje już od ponad 3 lat więc Twoja opinia na temat klubów studenckich jest kompletnie niewlasciwa! Futurysta kompletnie zmienil swoje oblicze. Nie byles, nie komentuj!
G
Gość
Obiektywnie stwierdzając klub który nie którzy tu mocno oczerniają, a już dawno nie byli,bo zauważyli by to, iż od pewnego czasu klub zmienił swe podejście do klientów: wprowadził selekcje wiekową i zwraca uwagę na strój muzyka też się mocno zmieniła. Oburzeni stali bywalcy tegoż klubu, przeniesil się troszkę dalej w stronę centralu, gdzie maja większy i przestronniejszy klub, który ich przejął i imprezy z ich udziałem zaczęły nabierać frekwencji ludzi przed którymi inni zamknęli drzwi.
d
do Spartan
ale się młody spinasz :), jakby Ci lizaka w błocie wysmarowali. Moje typy to Cabaret, Kokoo. Względny porządek, przyjemna muzyka, godne polecenia :). Z klubów, które zdecydowanie się odradza to ; incognito, ambasada, underground, futurysta... niestety dwa ostatnie niby studenckie, ale syf sie straszny narobił.
a
ass
ja mowie o klimacie politycie frekwecji a nie to co sie dzieje pod drzwiam czy jak ktos ci nas*a na wycieraczkę to znaczy ze w domu masz burdel ?
k
kto ?
a kto to jest ? :0
K
Klubowicz
Tak naprawdę w Łodzi są trzy kluby o których się mówi i warto pójść , to na pewno Antrakt Club , Loża klub i Lordi's FooFoo . To są lokale gdzie jest zawsze dużo ludzi , jest fajna muzyka i wystrój ... , chociaż każdy z nich reprezentuje zupełnie inny klimat muzyczny , a jednocześnie mają dużo tych samych gości ( którzy uprawiają tak zwany klubing tak jak ja ;) są godne polecenia :)
t
taka sytauacja
nie no bez jaj nie mówmy o dzieciakach dja co graja na imprezach organizowanych przez ich znajomych grajac dla dzieciaków i na imprezach 16 plus(za darmo albo za grosze) bądźmy rozsądni widzę ze tu młodzież do lat 18 komentuje a nie klubowicze z prawdziwego zdarzenia
n
nr 1
wróc pomaranczo !
c
ci
frajerze?
m
marianek
zgłaszam swoja kandydaturę diżej mario
h
ha
kokoo ma h..wa opinie jak w gazetach ciągle pisza że ktoś tam kose dostał sme pato musi tam w takim razie chodzić co zadym szuka
h
ha
ta o kokoo ciągle w gazetach piszą że ktoś kose dostał super klub rzeczywiście z********
z
zamknac incognito
zamknac incognito razem z calym tym syfem :DD. pato lokal! odradzamy
Więcej informacji na stronie głównej Express Ilustrowany
Dodaj ogłoszenie