Samochody terenowe, wycyznowe, motocykle, quady i mistrzowie rajdów - Offroad w Pasażu Łódzkim

Magdalena Jach
Magdalena Jach
Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska
Już w so­bo­tę 3 pa­ździer­ni­ka fa­ni eks­tre­mal­nych wra­żeń i pa­sjo­na­ci mo­to­ry­za­cji po raz ko­lej­ny bę­dą mie­li szan­sę wziąć udział w nie­po­wta­rzal­nym Pik­ni­ku Of­fro­ado­wym. Od go­dzi­ny 11 na par­kin­gu przed Pasażem Łódzkim przy al. Jana Pawła II po­ja­wią się praw­dzi­we mo­to­ry­za­cyj­ne uni­ka­ty – au­ta te­re­no­we, wy­czy­no­we, mo­to­cy­kle, qu­ady… Go­ściem spe­cjal­nym bę­dzie zwy­cięz­ca eta­pu Raj­du Da­kar, Ar­ka­diusz Lind­ner oraz Ka­me­na Ral­ly Te­am, czy­li To­masz Biał­kow­ski i Da­riusz Baś­kie­wicz – Wi­ce­mistrz Eu­ro­py FIA CEZ, Mistrz Wę­gier SSV, Wi­ce­mistrz Pol­ski UTV, Wi­ce­mistrz Włoch SSV. Tak więc od­wie­dza­ją­cy Pik­nik Of­fro­ado­wy mo­gą się spo­dzie­wać po­ka­zów na naj­wyż­szym po­zio­mie!

Co robić w Łodzi

Część wy­da­rze­nia przyj­mie for­mę wy­sta­wy. Dzię­ki te­mu każ­dy za­in­te­re­so­wa­ny bę­dzie mógł zgłę­bić taj­ni­ki ma­szyn z na­pę­dem 4×4. W pro­gra­mie oczy­wi­ście się znaj­dą po­ka­zy sa­mo­cho­dów te­re­no­wych, jaz­dy mo­to­cross, po­ka­zy Stra­ży Po­żar­nej – OSP Wi­skit­no i Ret­ki­nia oraz wy­jąt­ko­wy kon­kurs. Organizatorzy przygotowali to­nę na­gród- ory­gi­nal­ne blu­zy Łódz­kie­go Klu­bu Of­fro­ado­we­go i kar­ty po­da­run­ko­we do skle­pów Pa­sa­żu Łódz­kie­go. Jak je zdo­być? Wy­star­czy zro­bić so­bie zdję­cie z wy­ma­rzo­nym po­jaz­dem i umie­ścić je w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych pod po­stem kon­kursowym na fan­pa­ge­’u Pa­sa­żu Łódz­kie­go. Re­gu­la­min ak­cji bę­dzie do­stęp­ny na miej­scu.

Atrakcje w Łodzi

Dla osób, któ­re zde­cy­du­ją się na so­bot­nie za­ku­py, będzie też ma­sa atrak­cji w środ­ku! Za­ba­wa nie koń­czy się na par­kin­gu. Czekają bo­ny na ka­wę lub her­ba­tę w Wa­szych ulu­bio­nych ka­wiar­niach, zlo­ka­li­zo­wa­nych na te­re­nie Pa­sa­żu (do re­ali­za­cji tyl­ko w dniu wy­da­rze­nia). A ja­ko że spo­dzie­wa­my się w tym dniu fa­nów mo­to­ry­za­cji, to do pu­li na­gród po­sta­no­wi­li­śmy do­rzu­cić bo­ny do myj­ni sa­mo­cho­do­wej – nie ma nic lep­sze­go niż czy­ste, lśnią­ce au­to. Wy­star­czy tyl­ko za­re­je­stro­wać pa­ra­gon o war­to­ści 100 zł ze skle­pów znaj­du­ją­cych się na pa­sa­żu w tym min. 50 zł mu­si być ze skle­pów ga­le­rii (moż­na łą­czyć 2 pa­ra­gony). Co go­dzi­nę bę­dzie moż­na wy­grać też kar­tę po­da­run­ko­wą do skle­pów w Pa­sa­żu Łódz­kim – spraw­dza­jąc swo­ją ak­tyw­ność na re­flek­so­mie­rzu. Oso­ba z naj­lep­szym wy­ni­kiem w da­nej go­dzi­nie otrzy­mu­je wła­śnie kar­tę po­da­run­ko­wą! Sa­mi wi­dzi­cie, ile moż­na wy­grać – więc w so­bo­tę 3 pa­ździer­ni­ka Pa­saż Łódz­ki to punkt obo­wiąz­ko­wy!

Wy­da­rze­nie po­łą­czo­ne bę­dzie z ak­cją cha­ry­ta­tyw­ną na rzecz Da­nie­la Szul­ca, pod­opiecz­ne­go Fun­da­cji Dzie­ciom „Zdą­żyć z po­mo­cą”. W ten spo­sób ba­wiąc się, można ra­zem po­ma­gać!

W trosce o bez­pie­czeń­stwo – ilość osób prze­by­wa­ją­cych jed­no­cze­śnie przy eks­po­na­tach wy­sta­wy jest ogra­ni­czo­na, ale gwa­ran­tu­je­my, że wystar­czy miej­sca (i cza­su) dla wszyst­kich. Nie za­po­mi­naj­cie też o de­zyn­fek­cji rąk i za­cho­wa­niu od­po­wied­nich od­le­gło­ści! Pod­czas po­dzi­wia­nia wy­sta­wy po­ru­sza­my się w jed­nym kie­run­ku, a przy każ­dym eks­po­na­cie mo­że znaj­do­wać się jed­no­cze­śnie jed­na ro­dzi­na lub dwie oso­by.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Ostrzał Kijowa. W trakcie operacji na sercu dziecka zabrakło prądu

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany
Dodaj ogłoszenie