Regulamin plebiscytu "WIELKIE ZMIANY - MAŁYM KOSZTEM"

(ei24)
§1 Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "WIELKIE ZMIANY - MAŁYM KOSZTEM" (zwanego dalej Plebiscytem).

§2 Organizatorem Plebiscytu jest Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka Polskapresse Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Oddział Prasa Łódzka 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19,

§3 Czas trwania Plebiscytu: od 31 sierpnia 2012 do 21 września 2012 r.

§4 Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających  pełną zdolność do czynności prawnych.

§5 Celem plebiscytu jest wybranie trzech mieszkań które powinny przejść metamorfozę.

§6 Aby zgłosić się do plebiscytu należy wysłać w treści maila swoje Imię i nazwisko, zdjęcie wnętrza mieszkania (nie większe niż 5MB), nr telefonu kontaktowego oraz klauzulę "Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego zdjęcia w galerii plebiscytowej "WIELKIE ZMIANY - MAŁYM KOSZTEM" na serwisie www.expressilustrowany.pl" na adres mailowy konkurs@express.lodz.pl . Zgłoszenia do plebiscytu przyjmujemy od 31 sierpnia od 6:00 do 11 września do godz.12:00

§7 Wybór wnętrza, które przejdzie metamorfozę będzie odbywać się w dwojaki sposób: Za pomocą SMS-ów, oraz poprzez wypełnianie i doręczanie do Organizatora kuponów.

§8 Zasady głosowania za pomocą SMS-ów są następujące: 1. Za pomocą SMS można głosować wyłącznie na mieszkania, których zdjęcia znajdują się w galerii plebiscytowej. 2. Głosowanie drogą SMS w plebiscycie odbywa się poprzez zakup e-wydania. Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści EI.nr mieszkania, np.EI.8 lub EI.54 3. Numer mieszkania oznacza numer pod którym dane mieszkanie zostało umieszczone na liście kandydatów. 4. W jednym SMS-ie można wskazać jedno mieszkanie. 5. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów. 6. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem. 7. Za każdy SMS spełniający warunki określone w punkcie 2, mieszkanie którego numer został wskazany w tym SMS-ie otrzymuje 1 punkt. 8. Śledzenie głosowania za pomocą SMS jest możliwe w internecie na stronie: www.expressilustrowany.pl 9. Głosowanie SMS trwa od 12 września 2012 od godz. 6.00 do 21 września 2012 r do godz 16:00. SMS-y przesłane po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.

§9 Zasady głosowania z wykorzystaniem kuponów. 1. Głosować można wyłącznie poprzez wypełnienie i doręczenie do siedziby Organizatora kuponu wydrukowanego w okresie 12 września 2012 do 21 września 2012 r., w gazecie "Express Ilustrowany". 2. Na kuponach Czytelnicy mogą wpisywać numer mieszkania, które ich zdaniem powinno przejść metamorfozę 3. Kupony można składać: a. poprzez wrzucenie ich do urn znajdujących się w siedzibie Organizatora w Łodzi przy ulicy Ks.I. Skorupki 17/19, od 12 września 2012 do 21 września 2012 r. do godziny 12, lub za pośrednictwem poczty, przy czym w głosowaniu biorą udział wyłącznie te kupony, który zostaną doręczone do Organizatora najpóźniej w dniu 21 września 2012 r. do godziny 12:00 4. W głosowaniu biorą udział wyłącznie te kupony, na których wypełniono odpowiednio wszystkie rubryki w tym: - zaznaczenie oświadczenia o treści: - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o.,  - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach. 5. Za każdy kupon spełniający warunki określone w punktach 1, 2, 3 oraz 4,mieszkanie którego numer został wskazany w tym kuponie otrzymuje 1 punkt. 6. Liczba punktów uzyskana w głosowaniu z udziałem kuponów będzie raz dziennie aktualizowana .

§10 Suma punktów z głosowania SMS i za pomocą kuponów wyłoni laureata  2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą: Maciej Małek, Tomasz Jabłoński, Jakub Kaliszczyk

§1 1 Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się dnia 22 września 2012 r. na łamach Expressu Ilustrowanego.

§12 Nagroda dla trzech uczestników z największa ilością głosów jest metamorfoza mieszkania o wartości 2000zł każda oraz konsultacje z dekoratorem 2. O wygranej laureaci zostaną powiadomieni drogą mailową, na wskazany wcześniej adres email i drogą telefoniczną, na wskazany wcześniej nr telefonu. 3. "Express Ilustrowany" jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów: Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.  4. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

§13 Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, działającą jako administrator danych osobowych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp.z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.

§14 Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

§15 Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach .

§16 Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z  uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§17 Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, przy ul. Ks.I.Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, oraz pod adresem www.expressilustrowany.pl §18 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania plebiscytu

Wideo

Dodaj ogłoszenie