Regulamin plebiscytu "SuperStudniówka 2013"

  Regulamin plebiscytu "SuperStudniówka 2013"

  ei24

  Express Ilustrowany

  Aktualizacja:

  Express Ilustrowany

  §1 Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "SuperStudniowka 2013" (zwanego dalej Plebiscytem).
  §2
  Organizatorem Plebiscytu są:
  - Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka Polskapresse Sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 Oddział Prasa Łódzka 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19
  Partnerem Plebiscytu jest:
  - Klub Ambasada ul. Zielona 13  90-601 Łódź

  §3
  Czas trwania Plebiscytu: od 15 lutego do 8 marca 2013.

  §4
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie  w drodze głosowania jednej szkoły z liceów lub techników z Łodzi, spośród szkół, które w 2013 roku organizowały studniówki oraz gościły dziennikarzy Expressu Ilustrowanego.
  §5
  Wybór najfajniejszej szkoły będzie odbywać się w dwojaki sposób: za pomocą SMS-ów, oraz poprzez wypełnianie i doręczanie do redakcji "Expressu Ilustrowanego" oryginalnych kuponów konkursowych.
  §6
  Zasady głosowania za pomocą SMS-ów są następujące:
  1. Za pomocą SMS można głosować wyłącznie na szkoły, które znajdują się na Liście Szkół, opublikowanej w dniu 15 lutego 2013 roku na stronie expressilustrowany.pl.
  2. Głosowanie drogą SMS w plebiscycie odbywa się poprzez zakup e-wydania "Expressu Ilustrowanego". Zakupu e-wydania można dokonać poprzez przesłanie SMS-a na numer 72355 (koszt wysłania SMS-a 2 zł netto / 2,46 zł z VAT) o treści SZKOLA.nr szkoły z listy uczestniczących szkół (bez spacji), przykład:SZKOLA.12
  3. Numer szkoły oznacza numer, pod którym dana szkoła została umieszczona na Liście Szkół.
  4. W jednym SMS-ie można wskazać jedną szkołę .
  5. Jedna osoba może wysłać dowolną ilość SMS-ów.
  6. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem.
  7. Za każdy SMS spełniający warunki określone w punkcie 2, szkoła, której numer został wskazany w tym SMS-ie otrzymuje 1 punkt.
  8. Śledzenie głosowania za pomocą SMS jest możliwe w internecie na stronie: www.expressilustrowny.pl.
  9. Głosowanie SMS trwa od 15 lutego 2013 od godz. 6.00 do 15 marca 2013 r do godz. 12.00. SMS-y przesłane po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
  10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów. Organizatorzy nie weryfikują danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
  §7
  Zasady głosowania z wykorzystaniem kuponów.
  1. Głosować można wyłącznie poprzez wypełnienie i doręczenie do siedziby Prasy kuponu wydrukowanego w okresie od 15 lutego do 8 marca 2013r., w gazecie "Express Ilustrowany".
  2. Na kuponach Czytelnicy mogą wpisywać numer szkoły, którą Czytelnicy uznają  za najfajniejszą.
  3. Kupony można składać:
  a. poprzez wrzucenie ich do urn znajdujących się w siedzibie Współorganizatora w Łodzi przy ulicy Ks. I. Skorupki 17/19, od 15 lutego od godz. 6.00 do 8 marca 2013 r do godz. 12.00, lub
  b. za pośrednictwem poczty, przy czym w głosowaniu biorą udział wyłącznie te kupony, które zostaną doręczone do Prasy najpóźniej w dniu 8 marca 2013 roku do godziny 12:00.
  4. W głosowaniu biorą udział wyłącznie te kupony, na których  wpisano numer jednego kandydata.
  5. Liczba punktów uzyskana w głosowaniu z udziałem kuponów jest raz dziennie aktualizowana na stronie internetowej expressilustrowany.pl.
  6. Za każdy kupon spełniający warunki określone w punktach 1-4 powyżej, szkoła, której numer został wskazany w tym kuponie otrzymuje 1 punkt.
  §8
  1. Suma punktów z głosowania SMS i za pomocą kuponów wyłoni laureata tj. tą szkołę, która zdobyła łącznie największą liczbę punktów..
  2. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą:, Agnieszka Tokarczyk, Tomasz Jabłoński, Magdalena Jach, Jakub Kaliszczyk..
  §9
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się dnia 16 marca 2013 r. na łamach Expressu Ilustrowanego oraz na stronie internetowej www.expressilustrowny.pl .
  §10
  Nagroda: 
  Zorganizowanie imprezy pn. Studniówkowe Poprawiny w klubie Ambasada w terminie ustalonym wspólnie z przedstawicielem zwycięskiej szkoły nie później jednak niż do 31 maja 2013 r. z zastrzeżeniem, że impreza odbędzie się w piątek. Organizacja imprezy obejmuje:
  - udostępnienie sali na ok. 200 osób w godzinach 20.00 - 2.00 do wyłącznej dyspozycji dla zwycięskiej szkoły ,
  - zapewnienie obsługi tj. barmanów, bramkarza, szatniarza oraz DJ'a
  - przekazanie wszystkim uczestnikom imprezy voucherów na konsumpcję o wartości 15 zł na osobę z zastrzeżeniem, że maksymalna ilość wydanych voucherów wynosić będzie 200 sztuk. Warunkiem wydania vouchera będzie sprawdzenie przez Partnera czy osoba przybyła na imprezę jest uczniem ostatniej klasy zwycięskiej szkoły; sprawdzenie odbywać się będzie na podstawie legitymacji szkolnej.

  Za wygraną nagrodę rzeczową nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  2. O wygranej laureat zostanie powiadomieni drogą mailową i drogą telefoniczną,
  3. "Express Ilustrowany" jednocześnie organizator Konkursu tj. Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez Partnera wskazanych we właściwym Konkursie. 
  4. Z nagrody będą mogli skorzystać uczniowie oraz wychowawcy ostatnich klas szkoły, która uzyska najwięcej punktów w głosowaniu plebiscytowym.

  §11
  Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, działającą jako administrator danych osobowych, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z  kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia plebiscytu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse
  Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w plebiscycie.
  §12
  Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę oraz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  §13
  Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w plebiscycie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów
  i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach
  §14
  1. Reklamacje dotyczące Plebiscytu mogą być składane wraz z  uzasadnieniem na adres Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź 
  2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatorów w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
  §15
  Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatorów, przy ul. Ks. I. Skorupki 17/19, Łódź, oraz pod adresem www.expressilustrowany.pl.
  §16
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania plebiscytu
  2. Organizator zastrzega, że w przypadku niemożności rozstrzygnięcia plebiscytu, np. z przyczyn technicznych, działania siły wyższej lub innych przyczyn uniemożliwiających prawidłowe obliczenie głosów, plebiscyt może pozostać nierozstrzygnięty, nagroda nie będzie wówczas przyznana.

  Czytaj treści premium w Expressie Ilustrowanym Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo