Radne SLD piszą do prezydenta RP [LIST OTWARTY]

izj
Bartek Syta
Miejskie radne SLD Małgorzata Niewiadomska-Cudak i Małgorzata Moskwa-Wodnicka napisały list do prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie ustawy przewidującej wypłatę 4 tys. zł matce, która urodzi niepełnosprawne dziecko.


List otwarty do Andrzeja Dudy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie!

Apelujemy do Pana o to, aby przed podpisaniem ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i ich rodzin „Za Życiem” zbadał Pan jej zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęta przez Sejm ustawa w dniu 4 listopada 2016 r. może naruszać konstytucyjną zasadę równości wobec prawa – zarówno rodziców, jak samego dziecka.
Zgodnie z art. 32 Konstytucji RP „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo
do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.
Tymczasem wyżej wspomniany akt prawny uzależnia wypłatę świadczenia w wysokości 4000 zł od makabrycznej loterii, czy uszkodzony płód urodzi się żywy (Art. 9 ust. 1).
Czy dziecko, które urodzi się żywe, ale w wyniku choroby genetycznej za chwilę umrze jest gorsze od dziecka umierającego w wyniku dziecięcej choroby nowotworowej?
Czy matka, której dziecko kilka miesięcy po porodzie np. straci wzrok, nie powinna dostać jednorazowej zapomogi?
Co z matkami, u których dzieci zostaną wykryte symptomy autyzmu czyli rozwojowego zaburzenia
o charakterze neurologicznym?
Co się stanie jeśli urodzi się dziecko z poważną wadą serca, niedowidzące, niedosłyszące,
z cukrzycą, czy pomoc finansowa je obejmie czy już nie?
Zróżnicowanie świadczeń w zależności od tego kiedy powstała niepełnosprawność jest niegodne, niesprawiedliwe i nieludzkie. Uważamy, że zapisy tej ustawy są nieprecyzyjne.
Wypłacenie świadczenia uzależnione jest również od tego czy kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (Art. 9 ust. 5). Jeżeli przyszła matka zbyt późno zauważy ciążę lub zapisze się na wizytę do ginekologia w 11 tygodniu ciąży 4000 zł przepadnie. Dostęp do usług medycznych jest bardzo zróżnicowany i wynika z wielu czynników, często materialnych
i środowiskowych, czego nie dostrzegają autorzy ustawy.
Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, dlatego niekonstytucyjne akty prawne nie powinny pojawiać się w polskim prawodawstwie.
Czy ten niekonstytucyjny akt prawny wejdzie w życie zależy od Pana, Panie Prezydencie!

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM Niemowlak z pękniętą czaszką. Lekarz: Ten uraz powstał w wyniku przemocy (autror x.news/TVN24