MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Nota wydawnicza REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

Redakcja

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

EXPRESS ILUSTROWANY jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz Internetowym serwisem prasowym niebędącym mutacją wydania papierowego. w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, wydawanym przez: Polskapresse Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Tel. +48 22 201 44 00.

Ochrona prawna

EXPRESS ILUSTROWANY w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub Internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania EXPRESS ILUSTROWANY lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W NOCIE WYDAWNICZEJ

1.Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);

2.Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w EXPRESS ILUSTROWANY;

3.Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;

4.E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;

5.Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;

6.Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;

7.Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;

8.Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;

9.Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;

10.Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;

11.Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;

12.Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;

13.Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;

14.Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami (Polska Norma) lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;

15.Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule;

16.© - znak zastrzeżenia praw autorskich;

17.℗ - znak odpłatności;

18.©℗ - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie https://i.pl/licencja-na-artykuly-publikowane-w-portalach-polska-press-grupy/ar/563209 i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu, o ile nie jest to Artykuł oznaczony również znakiem Polskiej Agencji Prasowej (PAP) – w takiej sytuacji Wydawca nie ma uprawnień do udzielania prawa do korzystania z Artykułu.

19. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.

20.Użytkownik Instytucjonalny – podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;

21.Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.

22.Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie „paywall”;

23.Wydawca – wydawca EXPRESS ILUSTROWANY - Polskapresse Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, tel. +48
22 201 44 00;

24.SW REPROPOL – Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL – organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.

II. Zasady korzystania z EXPRESS ILUSTROWANY przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z EXPRESS ILUSTROWANY w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z EXPRESS ILUSTROWANY jako bazy danych i E-wydania EXPRESS ILUSTROWANY lub Internetowego Serwisu Prasowego EXPRESS ILUSTROWANY jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż EXPRESS ILUSTROWANY, E-wydanie EXPRESS ILUSTROWANY lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego EXPRESS ILUSTROWANY zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z EXPRESS ILUSTROWANY lub E-wydania EXPRESS ILUSTROWANY lub Internetowego Serwisu Prasowego EXPRESS ILUSTROWANY w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość E-Wydania EXPRESS ILUSTROWANY lub Internetowego Serwisu Prasowego EXPRESS ILUSTROWANY poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z EXPRESS ILUSTROWANY w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) PRZEDRUKI

a)Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem co jest równoznaczne z udzieleniem licencji; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
b)Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie https://i.pl/licencja-na-artykuly-publikowane-w-portalach-polska-press-grupy/ar/563209; po zawarciu stosownej umowy w sposób opisany tutaj opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;
c)W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
d)Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego . W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
e)Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:
przez 24 godziny od dnia wydania EXPRESS ILUSTROWANY lub dokonania aktualizacji E-wydania EXPRESS ILUSTROWANY lub Internetowego Serwisu Prasowego EXPRESS ILUSTROWANY przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.
f)Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;
g)Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.

2) PRZEGLĄDY PRASY
a)Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej , w programach radiowych i telewizyjnych;
b)Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

3)OPRACOWANIE
a)Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
b)Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

4)CYTAT
a)Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;
b)Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
c)Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.
d)Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.
e)Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.
f)Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.
g)Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem z E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5) MONITORING MEDIÓW
Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie EXPRESS ILUSTROWANY lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.

LICENCJA NA ARTYKUŁY PUBLKOWANE W PORTALACH POLSKAPRESSE
Użycie artykułów Polskapresse wymaga zgody wydawcy. Polskapresse oferuje licencję na publikację artykułów na stronach internetowych oraz na innych polach eksploatacji.
Stawka za jeden artykuł wynosi 250 PLN+VAT, przy czym każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny na życzenie klienta, także dla większej ilości artykułów, zdjęć oraz materiałów wideo.
W sprawach zakupu licencji proszę kontaktować się pod e-mailem: [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na expressilustrowany.pl Express Ilustrowany