Noc Zakupów w Galerii Łódzkiej. KONKURS. Do wygrania bony na zakupy

mj
MULTIVISUAL SHOW
MULTIVISUAL SHOW mat.pras.
W 15. urodziny Galeria Łódzka zabłyśnie rabatami oraz świetlnymi pokazami. Jutro (tj. w sobotę, 30.09.) podczas Nocy Zakupów w świetle reflektorów będą atrakcyjne obniżki, a także show z udziałem gwiazd programu „Mam Talent”. Na scenie, która stanie przy głównym wejściu do Galerii (od ul. Sienkiewicza i al. Piłsudskiego), wystąpią fantastyczni artyści:

***
UWAGA KONKURS!
W celu wzięcia udziału w Konkursie "#KONKURS NOCNE ZAKUPY!" należy w czasie jego trwania (czyli dziś, piątek 29 września, do godziny 14) dokończyć zadanie konkursowe: „Gdybym nie miał/a ograniczeń finansowych, to najchętniej kupił/kupiłabym…”.
3 najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy bonami na zakupy.
Regulamin poniżej

MULTIVISUAL SHOW - grupa, która jako jedyna w Polsce wykonuje pokazy Malowania Światłem na żywo. W składzie finaliści programu Mam Talent. Program artystyczny łączy w sobie pokazy alternatywnej sztuki cyrku współczesnego z pokazami przy użyciu najnowocześniejszych rekwizytów multimedialnych.

LASERMAN - pokaz animacji laserowej, w trakcie którego artyści zaginają wydobywające się z ziemi promienie laserów, by po chwili magicznie mnożyć je w rękach, tworząc przepiękne kształty wypełniające całe pomieszczenie.

Teatr światła LOS FUEGOS - zaprezentuje pokazy w kolorowej oprawie fluorescencyjnego bodypaintingu.

ETC Mystique - trio akrobatyczne znane z „MAM TALENT”
zaprezentuje świetlne show, w którym statyczne obrazy połączą się z dynamicznym ruchem. Niezapomniane widowisko taneczne z rekwizytami, elementami żonglerki i akrobatyki.

- Galeria Łódzka zawsze wpisuje się w aktualne wydarzenia miasta. Za każdym razem zaskakujemy nowościami. Tej jesieni po raz pierwszy, zaproponujemy naszym klientom świetlne pokazy. Wydarzenie będzie dopełnieniem Nocy Zakupów oraz miejskich iluminacji - mówi Beata Stefańska, dyrektor Galerii Łódzkiej.

Noc Zakupów zapowiada gwiaździście się! Na świetlne show zapraszamy od godziny 19! Tego dnia klienci parkują w centrum miasta bezpłatnie!

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU #KONKURS NOCNE ZAKUPY”
(dalej „Regulamin”)
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą:
„#KONKURS NOCNE ZAKUPY”
(dalej „Konkurs”).
2. Konkurs opracowany jest przez
agencję MOMA CREATIVE CONCEPT s.c. M. Wieczorek,
M. Kazimierczak z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 Łódź.
NIP: 725 20 77 431
(dalej „Organizator”).
3. Organizator działa na zlecenie
ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. Centrum Handlowego Galeria Łódzka przy al. Piłsudskiego
15/23 90-404 w Łodzi.
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi 29.09.2017r. o godzinie 10:00, a zakończenie w dniu 29.09.2017r.
o godzinie 13:00.
6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych.
(dalej „Uczestnik”).
7. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora lub Klienta oraz ich małżonkowie,
wstępni, zstępni, rodzeństwo, jak i przysposobieni, przysposabiający.
8. Celem zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator oraz Klient
powołają wspólnie komisję konkursową (dalej „Komisja”) składającą się z trzech osób, w tym jej
Przewodniczącego.
§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w okresie trwania Konkursu wykonać zadanie
konkursowe: #KONKURS NOCNE ZAKUPY! Już w sobotę w Galerii Łódzkiej odbędzie się Noc
Zakupów! W związku z tym mamy dla Was konkurs! Wystarczy, że dokończycie zdanie: „Gdybym
nie miał/a ograniczeń finansowych, to najchętniej kupił/kupiłabym…” No to gramy!
dalej zwanej: Odpowiedzią).
2. Zgłoszenie Odpowiedzi do Konkursu polega na jej opublikowaniu na oficjalnym profilu Fanpage
Expressu Ilustrowanego tj. umieszczeniu jej na stronie
https://web.facebook.com/ExpressIlustrowany/, w poście konkursowym tj. pod grafiką w okresie
trwania Konkursu w taki sposób, aby odpowiedź była dostępna publicznie. Odpowiedzi, które nie będą
opublikowane w powyższy sposób nie biorą udziału
w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. W Konkursie każda osoba może wziąć udział tylko jeden raz i może wygrać jedną nagrodę.
4. Komisja wybierze 3 odpowiedzi, przyznając autorowi każdej jedną nagrodę. Decyzja Komisji jest
ostateczna.
5. Przy wyborze Komisja Konkursowa będzie się kierować poniższymi kryteriami:
o Kreatywnością
o Oryginalnością
o Estetyką odpowiedzi
Za spełnienie każdego z kryteriów będą przyznawane punkty od 0 do 3 punktów.
6. Publikacja wyników Konkursu nastąpi 29.09.2017r. o godzinie 13:00. Wyniki Konkursu Organizator
ogłosi na stronie internetowej https://web.facebook.com/ExpressIlustrowany/. Ogłoszenie wyniku
będzie zawierało następujące dane Zwycięzcy: imię, nazwisko.
7. Powiadamianie Zwycięzcy o wygranej odbywa się w wiadomości prywatnej.
§3 Zasady przyznawania nagród
1. Nagrodę można odebrać w Biurze Parkingu Galerii Łódzkiej al. Piłsudskiego 15/23
90-307 Łódź, poziom 2.
2. Nagrodę można odebrać w dniach 29.09 – 06.10.2017r.
3. Nagrodą w konkursie jest bon o wartości 50 zł do zrealizowania w Galerii Łódzkiej.
4. Sponsorem nagrody jest Galeria Łódzka.
5. Zaznacza się brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną oraz brak możliwości
przeniesienia nagrody na kogoś innego.
6. Przy odbiorze nagrody Zwycięzca zobowiązany jest do okazania dowodu tożsamości.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Uczestnika,
w szczególności w przypadku:
a) zawarcia w Odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, propagandowych, politycznych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem.
b) zawarcia w Odpowiedzi treści reklamowych, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Klienta.
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw
autorskich.
8. Uczestnik zgłaszając Odpowiedź do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznym autorem
Odpowiedzi i przysługują mu do tego utworu osobiste i majątkowe prawa autorskie.
9. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Odpowiedź nie narusza jakichkolwiek praw osób
trzecich.
§4 Zasady Postępowania Reklamacyjnego
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Uczestnik ma prawo wniesienia pisemnej reklamacji w ciągu 7 dni od dnia odbioru Nagrody.
Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia
reklamacji uważa się datę jej wpływu do Organizatora.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko,
dokładny adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji,
treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Organizatora tj. do MOMA CREATIVE CONCEPT
s.c. M. Kazimierczak, M. Wieczorek, Łódź 90-318, ul. Sienkiewicza 82/84 z dopiskiem na kopercie:
„#KONKURS NOCNE ZAKUPY” REKLAMACJA.
§5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

[ZOBACZ POGODĘ NA DZIŚ [FILM]

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ POGODĘ NA DZIŚ [FILM]