Można odzyskać nawet cały podatek!

Krzysztof Zając
Najpopularniejszą ulgą, z której korzystają niepełnosprawni, jest odliczenie  wydatków na lekarstwa.
Najpopularniejszą ulgą, z której korzystają niepełnosprawni, jest odliczenie wydatków na lekarstwa. Łukasz Kasprzak
Aż piętnaście różnych tytułów do ulgi podatkowej mają osoby z orzeczoną niepełnosprawnością oraz renciści. Nie ma znaczenia, że jednocześnie jesteśmy zatrudnieni lub otrzymujemy już emeryturę. I tak mamy prawo do ulg podatkowych. Może się okazać, że fiskus zwróci nam nawet cały podatek.


Kto ma prawo skorzystać

Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź ich krewnym, mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, ale tylko wtedy, gdy ich, tj. niepełnosprawnych, dochód nie przekroczył 9.120 zł w roku 2015.

Urząd skarbowy może żądać dokumentów potwierdzających, że opłacamy mieszkanie niepełnosprawnego, finansujemy jego leczenie itp. Nie jest wymagane mieszkanie pod jednym dachem.

Wydatki na zakup leków

Wydatki na zakup leków odliczymy, gdy zalecił je lekarz specjalista. Internista, na podstawie diagnozy specjalisty, może również zapisać leki stosowane w przewlekłych chorobach - także mamy prawo je odliczyć. Ważne, byśmy dostali je na receptę i mieli imienną fakturę.

Wysokość kwoty odliczenia obliczamy sumując wszystkie rachunki w danym miesiącu. Odliczamy tylko nadwyżkę ponad 100 zł. W miesiącach, w których wydaliśmy mniej niż podany próg, nie mamy odliczenia. Na koniec sumujemy odliczenia z kolejnych miesięcy 2015 roku i uzyskujemy kwotę ulgi za cały miniony rok.

Niestety ani pampersów, ani środków opatrunkowych nie możemy odliczyć, chociaż są na receptę, bo nie mieszczą się w grupie leków specjalistycznych.

Prywatny samochód

Odliczeniu podlega kwota do 2.280 zł, jeżeli prywatne auto było używane do jazdy na zabiegi rehabilitacyjno-lecznicze. Do tego należy posiadać orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidztwa.

Odliczenie dotyczy używania samochodu osobowego:

stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej;
podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną;
podatnika mającego na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.

Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, ale nie musimy pokazywać rachunków za paliwo. Na żądanie urzędu skarbowego mamy jedynie obowiązek dostarczyć dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.

W przypadku niepełnosprawnych małżonków, gdy obydwoje są zaliczeni do I lub II grupy inwalidztwa i są właścicielami jednego samochodu, obydwoje mają prawo do ulgi z tytułu używania samochodu. Jeżeli zatem korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, nawet w tym samym czasie, mogą odliczyć od dochodu podwójną kwotę, czyli 4.560 zł!

Przebudowa mieszkania

Bez względu na grupę inwalidzką lub stopień niepełnosprawności możemy odliczyć od dochodu wszystkie wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z choroby. Ta ulga nie jest limitowana. Odliczamy kwotę faktycznie poniesionego wydatku.

Nie możemy odliczyć malowania mieszkania, zakupu wersalki, wymiany okien itp., gdyż one nie mają związku z inwalidztwem. Ale zakup specjalistycznego łóżka, przebudowa łazienki, tak byśmy mogli np. kąpać się pod natryskiem, jest objęta ulgą.

Przeróbka auta

Osoby niepełnosprawne nie mają ulgi z tytułu kupna samochodu specjalnie przystosowanego do swojej niepełnosprawności. Ale gdy kupią typowy pojazd, a następnie sfinansują jego przebudowę, wszystkie poniesione koszty będą mogli odliczyć od uzyskanego dochodu. Nie jest to w żaden sposób limitowane... z jednym wyjątkiem. Nie można odliczyć więcej niż osiągnięty dochód w 2015 r.

Przejazdy PKP lub PKS

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym. Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego, udokumentowanego wydatku.

Dojazd na rehabilitację
Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej (I lub II grupa) - karetką transportu sanitarnego, ale również innymi środkami transportu.

Za pielęgniarkę

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Ulga ta obejmuje dwa przypadki:

osób o dowolnym stopniu inwalidztwa, które wymagają pomocy pielęgniarki z powodu przewlekłej choroby; wszystkich z orzeczeniem o I grupie inwalidztwa.

Mogą to być usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK lub innych instytucji, lub prywatnie wynajęta opiekunka. Odliczenie to nie jest limitowane.

Zakupy rehabilitacyjne

Odliczeniu od dochodu podlegają faktycznie poniesione wydatki na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb niepełnosprawnego. Odliczenie nie przysługuje na zakup sprzętu gospodarstwa domowego powszechnego użytku.

Wydawnictwa szkoleniowe

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych. Ulga nie jest limitowana. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku jest rachunek lub faktura.

Turnus rehabilitacyjny

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym. Nie ma przy tym znaczenia, czy na taki turnus skierował nas lekarz, czy też sami wykupiliśmy wyjazd w prywatnej firmie. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku. Wymagany jest imienny rachunek lub faktura.

W sanatorium

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne. Ulga przysługuje zarówno gdy wyjazd wynika ze skierowania lekarskiego, jak również gdy sami podjęliśmy taką decyzję.

Ważne jest, by w rachunku była podana jedna z wymienionych wyżej nazw. Odlicza się kwotę poniesionego wydatku.

Tłumacz języka migowego

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego. Odliczenie to nie jest limitowane. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego, udokumentowanego wydatku.

Przewodnik i opiekun

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 zł. Urząd skarbowy może wezwać nas do w skazania osób, które były naszym przewodnikiem.

Pies przewodnik

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na utrzymanie, przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa, psa asystującego. Kwota odliczenia nie może przekraczać w roku podatkowym 2.280 złotych. Odlicza się kwotę faktycznie poniesionego wydatku, ale nie są wymagane żadne rachunki na zakup karmy, szczepienia itp. Uwaga jednak na pułapkę.

Kiedyś osoby niepełnosprawne odliczały sobie całą kwotę tylko dlatego, że miały w domu jamniczka lub jakiegoś innego czworonoga, z którym wychodziły na spacer.

Niestety teraz urząd skarbowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, żąda specjalnego certyfikatu potwierdzającego, że dany pies ma uprawnienia jako asystujący.

[ZOBACZ TEŻ FILM: Co robić, gdy załamie się lód? Cztery minuty na przetrwanie w wodzie (autorTVN24/x-news)

](http://www.expressilustrowany.pl/ "ZOBACZ TEŻ FILM: Co robić, gdy załamie się lód? Cztery minuty na przetrwanie w wodzie (autorTVN24/x-news)