Działalność wykonywana osobiście a PITY

materiał partnera
Działalność wykonywaną osobiście realizujemy na podstawie umów i w przeciwieństwie do działalności gospodarczej nie musimy jej nigdzie rejestrować. Ale mamy obowiązek rozliczyć pity roczne z przychodów uzyskiwanych z tytułu tych umów.

Przychody uzyskane przez podatnika w ramach działalności wykonywanej osobiście podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i trzeba uwzględnić je wypełniając pity za rok podatkowy.

Czynności zaliczane do działalności osobistej

Działalność wykonywana osobiście to w szczególności wykonywanie usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, praca artystów, literatów, trenerów, publicystów, oświatowców, uprawianie sportu i stypendia sportowe, sędziowanie w zawodach sportowych.

Zaliczana jest tutaj również działalność osób duchownych, (poza umowami o pracę), polskich arbitrów w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi, pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich.

Za działalność wykonywaną osobiście uważa się też czynności ( np udział w komisjach) wykonywane przez organy władzy lub administracyjne, sąd lub prokuratora, przychody biegłych oraz płatników i inkasentów, udział w zarządach i radach nadzorczych.

Opodatkowanie przychodów z działalności osobistej

Podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej osobiście nie mogą wybrać metody opodatkowania. Do opodatkowania tego rodzaju przychodów stosuje się podatek progresywny według skali podatkowej. Obecnie dochody w pierwszym progu do kwoty 85 528 zł rocznie opodatkowane są stawką 18 procentową, natomiast dochody powyżej 85 528 zł rocznie podlegają opodatkowaniu według stawki 32. procentowej. Uwzględnia się przy tym kwotę wolną od podatku, co zmniejsza podatek roczny o kwotę 556,02 zł.

Podatnicy przychody z działalności wykonywanej osobiście wykazują w pitach rocznych na podstawie pitów otrzymanych od płatników. Składają pity w zależności od rodzaju innych swoich przychodów. Jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, składają PIT-37. Natomiast w przypadku, gdy podatnik rozlicza pit z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, wpisuje przychody z działalności wykonywanej osobiście w PIT-36.

Przychody z działalności wykonywanej osobiście podatnik może zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy zostały one osiągnięte w ramach tej działalności. W pozostałych przypadkach powinien zastosować rozliczenie roczne w sposób przewidziany dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Podstawę do obliczenia podatku w pitach rocznych PIT-37 i PIT 36 stanowi dochód, w związku z tym uzyskany przychód można pomniejszyć o poniesione koszty. Rozliczając PIT 36 i PIT 37 możemy też korzystać z odliczeń z tytułu ulg podatkowych.

Terminy i sposób rozliczenia pit z działalności wykonywanej osobiście

Deklaracje PIT-37 i PIT-36, na których rozliczamy dochody z działalności wykonywanej osobiście, należy złożyć w ustawowym terminie do 30 kwietnia roku następującego po zakończeniu rozliczanego roku podatkowego. W 2017 roku termin został wydłużony do 2 maja, gdyż (zgodnie z zapisami ustawy o pit) w przypadku, gdy 30 kwietnia przypada w dzień wolny od pracy, terminem rozliczenia jest pierwszy dzień roboczy po tym terminie.

Formularze PIT-36 i PIT-37 wraz z załącznikami (jeżeli takie wynikają z naszego rozliczenia) można wypełnić i dostarczyć do urzędu skarbowego w formie papierowej bądź skorzystać z programu do rozliczenia pit przez internet i wysłać pity online.

Rozliczenie pit online jest bardzo wygodne, gdyż możemy zająć się tym samodzielnie, w dogodnym dla nas czasie. Nie jest przy tym wymagana wiedza o podatkach, nie zajmie nam czasu studiowanie długich instrukcji wypełniania pitów, szukanie zasad dokonywania odliczeń z tytułu ulg podatkowych, obliczanie podatku według obowiązujacych reguł, poniewaz programy takie jak PITax.pl Łatwe podatki wypełnią pity po uzyskaniu od nas odpowiedzi na proste pytania.

Wypełnione pity przesyłamy do urzędu skarbowego po złozeniu podpisu. Pity online podpisujemy podpisem elektronicznym - w przypadku osób fizycznych obecnie nie musimy starać się o płatny kwalifikowany podpis, lecz wystarczy zestaw danych autoryzujących. Należy podać poprawnie identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania i kwotę przychodu z dowolnej deklaracji złożonej rok wcześniej lub wpisać 0 (zero) w przypadku nieskładania zeznania w poprzednim roku. Poprawne wysłanie zeznania zostanie potwierdzone nadaniem mu statusu “200”.

Pity online możemy wysłać nawet po zamknięciu stacjonarnych urzędów skarbowych i pocztowych, gdyż system e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę. Urząd skarbowy online po otrzymaniu naszego zeznania prześle elektronicznie urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Ważne, abyśmy taki poświadczenie otrzymali w obowiązującym terminie, a więc najpóźniej przed północą 2 maja 2017 roku. UPO jest dowodem na zachowanie terminu i należy przechowywać je przez pięć lat (licząc od końca tego roku). Niezachowanie ustawowego terminu złożenia pit jest zagrożone sankcjami karno skarbowymi.

Wideo