ExpressIlustrowany.pl - aktualności Łódź, wiadomości Łódź

Menu
Dług to nie wyrok – wystąp z wnioskiem o upadłość

Artykuł sponsorowany

2018-11-16 09:16

2018-11-16 09:16

Dług to nie wyrok – wystąp z wnioskiem o upadłość

Artykuł sponsorowany

2018-11-16 09:16

Jeśli nie jesteś w stanie spłacić zaciągniętych kredytów lub pożyczek i czujesz, że pętla długów coraz bardziej się zaciska, wystąp do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wstąpisz wtedy na drogę, gdzie pozbędziesz się problemu komornika i która zakończy ten wyjątkowo stresujący etap w Twoim życiu. Uwolniony od ciężaru długów, poczujesz znowu, czym jest radość życia, o której zapomniałeś, przygnieciony codziennymi troskami. Zanim to jednak nastąpi, powinieneś dobrze przygotować się do kolejnych etapów postępowania upadłościowego.
Tydzień temu, ¬ w pierwszym odcinku naszego cyklu, podaliśmy wstępne informacje o tym, czym jest upadłość konsumencka i na czym polega jej dobrodziejstwo. Dziś o tym, jaki jest przebieg postępowania upadłościowego.
Jak pamiętamy z pierwszego odcinka, upadłość konsumencka jest przewidziana wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i stały się niewypłacalne.


Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie niewypłacalnego konsumenta. Umorzenie dotyczy całości lub części jego długów, których nie jest on w stanie zapłacić ani teraz, ani w przyszłości. Dłużnikiem może być też były przedsiębiorca, zaś upadłość może dotyczyć długów z okresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Postępowanie upadłościowe może być wszczęte zarówno na wniosek dłużnika jak i wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Koszt wszczęcia postępowania upadłościowego to zaledwie 30 zł.

Przebieg postępowania upadłościowego dzieli się na trzy zasadnicze etapy:
•postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
•właściwe postępowanie upadłościowe,
•wykonanie planu spłaty wierzycieli.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Postępowanie to inicjuje wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony przez dłużnika. Na tym etapie sąd bada, czy dłużnik zasługuje na umorzenie długów i pozbycie się tego ciężaru. Bardzo ważne jest dobre przygotowanie się do tego etapu i wiarygodne wyjaśnienie sądowi, dlaczego popadliśmy w długi, co robiliśmy z uzyskanymi np. w drodze kredytu pieniędzmi itp.

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości m.in. z następujących powodów:
•konsument doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa;
•konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
•w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem.

Właściwe postępowanie upadłościowe

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, natychmiast wstrzymywane są wszystkie postępowania sądowe i komornicze i zaczyna się właściwe postępowanie upadłościowe. W jego toku dokonuje się:
•ustalenia majątku i dochodów upadłego konsumenta.
•sporządzenia listy wierzytelności,
•sprzedaży majątku upadłego i następnie podziału uzyskanych w ten sposób środków między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności.

Ustalenie Planu Spłaty Wierzycieli
Zaraz po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli przez okres co najwyżej 3 lat. Jeśli to nastąpi, pozostanie nam już tylko spłacać dług wedle ustalonego przez sąd harmonogramu i w ustalonej wysokości. W tym postanowieniu Sąd określa również, w jakiej części niespłacone zobowiązania upadłego konsumenta zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty.

Jeśli wykonamy plan spłaty, reszta długów zostanie nam niejako darowana. Poczujemy się wolni – nie tylko wolni od samych długów, ale i od ich nieznośnego ciężaru, który zatruwał nam każdy dzień życia. Warto doczekać tego dnia!

Za tydzień – o skutkach ogłoszenia upadłości.

Więcej informacji:
http://www.upadłośćkonsumencka.com
Tel. 233 233 222

facebook https://web.facebook.com/solvcareUPADLOSCKONSUMENCKA/